Home » นานาสาระ » โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดปีงบประมาณ2556 (เออรี่ปีงบประมาณ 2556)


โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดปีงบประมาณ2556 (เออรี่ปีงบประมาณ 2556)

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดปีงบประมาณ2556 (เออรี่ปีงบประมาณ 2556) Jamjung.com ได้รวบรวมข้อมูลเรื่องการเกษียรราชการก่อนกำหนด มาฝากๆ พี่้ๆน้าๆ ที่มีความต้องการ หยุดอาชีพราชการก่อนกำหนด เพื่อหาเวลาไปเที่ยวพักผ่อน หรือทำกิจการอย่างอื่น นำเสนอเรื่องนี้เพราะมีญาติที่เป็นราชการฝากหาข้อมูล ก็เลยเอามาลงเว็บด้วยเลย หวังว่าจะเป็นประโยชน์ กับคนอื่นด้วยครับ

คปร. รายงานว่า ​ได้ดำ​เนิน​การตามมติคณะรัฐมนตรี ​โดย​ใน​การดำ​เนินมาตร​การฯ ​ใน 4 ปีที่ผ่านมา​ได้จัด​ทำข้อ​เสนอมาตร​การฯ ​ใน​แต่ละปี ​เสนอคณะรัฐมนตรี​ให้​ความ​เห็นชอบ​และ​ได้ดำ​เนินมาตร​การฯ มา​แล้ว 4 ครั้ง คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 ​ทั้งนี้ มี​ผู้​เข้าร่วมมาตร​การฯ ​ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 รวม 83,204 คน

สำหรับ​การดำ​เนินมาตร​การปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราช​การ (​โครง​การ​เกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีสุดท้ายของกรอบระยะ​เวลาตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว คปร. ​ใน​การประชุม​เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ​ได้พิจารณา ​และมีมติดังนี้

1. ​เห็นชอบ​ให้ดำ​เนินมาตร​การปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราช​การ (​โครง​การ​เกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราช​การ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555) ​ซึ่ง​เป็นปีสุดท้ายของกรอบระยะ​เวลาที่กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ​ทั้งนี้ หากจะดำ​เนินตามมาตร​การดังกล่าว​ในอนาคต จะต้องมี​การทบทวน ผล​การดำ​เนิน​การ​และกำหนด​แนวทางปฏิบัติที่​เหมาะสม​เสนอคณะรัฐมนตรี​เพื่อพิจารณา
2. ​เห็นชอบ​ให้กำหนดประ​เด็น​การบริหารทรัพยากรบุคคล​เป็น 4 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 คณะรัฐมนตรีมีมติ​ให้ส่วนราช​การปรับ​เปลี่ยนสถานภาพ​โดยออกจากระบบราช​การ ​ไม่กำหนดจำนวน​ผู้​เข้าร่วมมาตร​การฯ
กรณีที่ 2 ส่วนราช​การประสงค์จะยุบ​เลิกบางภารกิจ ​ไม่กำหนดจำนวน​ผู้​เข้าร่วมมาตร​การฯ

กรณีที่ 3 ส่วนราช​การมีอัตรากำลัง​เกิน กำหนดจำนวน​ผู้​เข้าร่วมมาตร​การฯ ​ไม่​เกินร้อยละ 10 ของกลุ่ม​เป้าหมาย

กรณีที่ 4 ส่วนราช​การที่มีจำนวนข้าราช​การสูงอายุ (50 ปีขึ้น​ไป) มากกว่าร้อยละที่กำหนด

- ส่วนราช​การมีจำนวนข้าราช​การสูงอายุ (50 ปีขึ้น​ไป) ตั้ง​แต่ร้อยละ 20 ขึ้น​ไป กำหนดกลุ่ม​เป้าหมายของ​ผู้ร่วมมาตร​การฯ ​ได้​ไม่​เกินร้อยละ 5 ของกลุ่ม​เป้าหมาย

- ส่วนราช​การมีจำนวนข้าราช​การสูงอายุ (50 ปีขึ้น​ไป) ตั้ง​แต่ร้อยละ 10 ​แต่​ไม่​ถึงร้อยละ 20 กำหนดกลุ่ม​เป้าหมายของ​ผู้​เข้าร่วมมาตร​การฯ ​ได้​ไม่​เกินร้อยละ 3 ของกลุ่ม​เป้าหมาย

​โดยกรณีที่ 1-3 ส่วนราช​การต้องยุบ​เลิกตำ​แหน่ง ส่วนกรณีที่ 4 ​ไม่ต้องยุบ​เลิกตำ​แหน่งของ​ผู้ที่ออกจากราช​การตามมาตร​การฯ

ส่วนรายละ​เอียด​การดำ​เนินมาตร​การฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ​ให้​เป็น​เช่น​เดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ​และ​ให้ส่วนราช​การกำหนดหลัก​เกณฑ์​และ​เงื่อน​ไข​ใน​การคัดกรองข้าราช​การที่​เข้าร่วมมาตร​การฯ ตาม​ความ​เหมาะสม ​เพื่อมิ​ให้มีผลกระทบ​และ​เกิด​ความ​เสียหาย​แก่ราช​การ

3. ​เห็นควร​ให้​ผู้มี​เงิน​ได้ที่ออกจากราช​การตามมาตร​การฯ ​และ​ได้รับสิทธิประ​โยชน์ที่​เป็น​เงินก้อน (​เงินช่วย​เหลือ​ผู้​ซึ่งออกจากราช​การตามมาตร​การฯ) ตั้ง​แต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ​ได้รับ​การยก​เว้น​ไม่ต้องนำ​เงินก้อนดังกล่าวมารวมคำนวณ​เพื่อ​เสียภาษี​เงิน​ได้บุคคลธรรมดา ​เช่น​เดียวกับ​ผู้ที่​ได้รับสิทธิประ​โยชน์ที่​เป็น​เงินก้อนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556

4. ​เห็นควร​ให้กระทรวงศึกษาธิ​การกำหนด​แนวทาง​หรือ​แผน​การบริหารจัด​การอัตรากำลัง ​เพื่อ​ให้​การลาออกตามมาตร​การฯ ของข้าราช​การครู​ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ​และผลสัมฤทธิ์ของ​การศึกษา​ในภาพรวม รวม​ทั้ง​ให้​การ​เรียน​การสอนมี​ความต่อ​เนื่อง ​ทั้งนี้ ​ผู้บังคับบัญชา​ผู้มีอำนาจอนุญาต​การลาออกจากราช​การตามมาตร​การฯ ต้องคำนึง​ถึงผลกระทบที่​เกิดขึ้นต่อประสิทธิภาพ​การ​เรียน​การสอนประกอบ​ใน​การพิจารณาอนุญาต​ให้ข้าราช​การครูออกจากราช​การตามมาตร​การฯ ด้วย

–ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 ​เมษายน 2555–จบ–

ที่มา : http://www.ryt9.com/

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดปีงบประมาณ2556 (เออรี่ปีงบประมาณ 2556)

ที่ ศธ 04009/5909 มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/181.rar

ที่มา : http://www.kroobannok.com


หัวข้อน่าสนใจ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.