Home » นานาสาระ » สวดมนต์ข้ามปี 2557 แจกบทสวดมนต์ข้ามปี 2557


สวดมนต์ข้ามปี 2557 แจกบทสวดมนต์ข้ามปี 2557

สวดมนต์ข้ามปี 2557 แจกบทสวดมนต์ข้ามปี 2557 จะปีใหม่แล้ว เตรียมบทสวดมนต์ข้ามปีมากฝากครับ สร้างกุศลรับปีใหม่ ดีกว่าเมาเหล้า ลงอบายมุข สร้างสิ่งดีๆ รับปีใหม่ ใครที่ยังไม่มี บทสวดมนต์ข้ามปี 2557 โหลดได้เลยครับ คลิกที่นี่

ในส่วนของวัดที่จัดงาน สวดมนต์ข้ามปี 2556 นั้น ดูได้ที่ลิ้งครับ สถานที่จัดงาน คลิกที่นี่

สวดมนต์ข้ามปี 2556 แจกบทสวดมนต์ข้ามปี 2556

สวดมนต์นี้มันดีกว่าสวดมึงสวดกู สวดเมา สวดแบบคนเมา มันก็เมาโซเซ แต่สวดมนต์นี้ทำให้มีสติ โดย พระพยอม กัลยาโณ

“สวดมนต์ข้ามปี เป็นการทำดีข้ามเวลา ส่งท้ายด้วยความดี เริ่มต้นด้วยความดี”
พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)

ช่วงระหว่างรอบต่อของปี เราจะไม่เคาท์ดาวน์ แต่เราจะเคาท์อัพ มาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี เพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้น ให้รู้ตื่นและเบิกบาน และเป็นอิสระ
โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

สวดมนต์ข้ามปีดีอย่างไร

“การสวดมนต์ถือว่าเป็นพุทธานุสติให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
พร้อมน้อมนำหลักคำสอนมาปฏิบัติตาม นอกจากนี้ช่วยให้
จิตใจสงบ ยังเป็นที่พึ่งทางใจ และทำให้จิตเกิดพลัง
โดยเฉพาะหากเป็นการสวดมนต์วันปีใหม่จะถือว่ามีความเป็น
สิริมงคลเป็นอย่างยิ่ง”
พระเทพคุณาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร

“สวดมนต์ ช่วยรักษาโรคเครียด หากเปรียบร่างกายมนุษย์เป็น
คอมพิวเตอร์ การสวดมนต์ก็คือการป้อนข้อมูลที่ไม่มีไวรัสเข้าไป
ทำให้ระบบต่าง ๆ ทำงานได้ดีขึ้น บทสวดมนต์ที่แนะนำ คือ
“บทพาหุง” ซึ่งจะช่วยปกป้องจากอันตราย และบท
โพชฌังคสูตร เพื่อช่วยให้ร่ายกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ”
พระราชญาณกวี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

“ทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่า การสวดมนต์ ช่วยคุ้มครอง
ปกปักษ์รักษาจากอันตราย การสวดบทอิติปิโส ซึ่งเป็นการบูชา
พุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ สามารถทำได้ทุกวัน ขณะที่
การสวดมนต์รับปีใหม่นั้นมักนิยมสวดบทนพเคราะห์ เชื่อว่าจะ
เสริมดวงประจำวันเกิดของผู้ที่สวดได้”
พระวิจิตรธรรมาภรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา
พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
“บทสวดมนต์ทุกบท ล้วนเป็นแก่นคำสอนของพระสัมมา-
สัมพุทธเจ้า มีอานุภาพแตกต่างกันไป เช่น “บทกาลามสูตร”
เป็นบทสวดเพื่อให้เกิดปัญญา “บทมงคลสูตร” เพื่อให้รู้ว่าอะไร
เป็นมงคลแท้-เทียม แต่เหนืออื่นใด ผลของการสวดมนต์ ก็คือ
เมื่อสวดแล้วก็จะเห็นธรรม”
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี
ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย

ประวัตการสวดมนต์

“การสวดมนต์ไหว้พระ” เป็นการสร้างมนต์ชีวิตไว้
ประจำตัว เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท มีสติ
อยู่เสมอ และสร้างพลังจิต เพื่อให้เกิดความมั่นคงกับตนเอง
ให้ประพฤติชอบในกรอบของศีลธรรม ซึ่งเป็นการนำความสุข
ความเจริญมาสู่ตนเอง สังคม และประเทศชาติด้วย
การสวดมนต์มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
โดยทพี่ ระสงฆ์สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้ว เพื่อป้องกันความหลงลืม
ท่านก็จะนำเอาคำสั่งสอนนั้นมาทบทวนด้วยตนเองบ้าง
เป็นคณะบ้าง จนคล่องปาก จำได้ขึ้นใจ โดยเรียกว่า
“วาจุคฺคโต” เพราะในสมัยนั้นตัวหนังสือที่จะใช้บันทึก
ยังไม่มี พอเวลานานเข้าเกรงว่าพระธรรมวินัย อันเป็น
คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะผิดเพี้ยนไป
จึงจัดให้มีการประชุมกันมีการทบทวนสอบทานที่เรียกว่า
“การทำสังคายนา”
ประวัติการสวดมนต์
๑๒
สำหรับคติความเชื่อการสวดมนต์ของคนไทยนั้น
ได้ถือตามเหตุการณ์ในสมัยพระพุทธกาล โดยมี
เรื่องเล่าว่า เมื่อคราวเกิดโรคระบาดที่เมืองเวสาลี
ทำให้คนและสัตว์ตายเป็นจำนวนมาก พระอานนท์
จึงได้ไปยัง ณ ที่นั้นแล้ว “สวดรัตนสูตร”
โรคนั้นได้ระงับไป
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประชวร โปรดให้
พระจุนทเถระ “สวดโพชฌังคปริตร” ถวาย ท่านจึงได้
หายจากอาการประชวร
ครั้งหนึ่ง พวกภิกษุไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่า
ถูกพวกอมนษุ ยร์ บกวน พระพุทธองค์โปรดให้
“สวดกรณียเมตตสูตร” ภัยเหล่านั้นก็หมดไป

หัวข้อน่าสนใจ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.