Home » นานาสาระ » บทสวดไหว้ครู ตัวอย่าง บทสวดไหว้ครู


บทสวดไหว้ครู ตัวอย่าง บทสวดไหว้ครู

บทสวดไหว้ครู การไหว้ครูจะมีขึ้น ในช่วงการเปิดภาคเรียนเทอมแรก ของทุกๆปี การกำหนดวันนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนกำหนดเองตามความเหมาะสม Jamjung.com ได้นำ บทสวดไหว้ครู พร้อมตัวอย่างมาฝากครับ

เนื้อบทสวดไหว้ครู

(สวดนำ) ปาเจราจริยา โหนติ (รับพร้อมกัน) คุณุตฺตรานุสาสกา

ปญญาวุฑฺฒิกเร เต เต ทินฺโนวาเท นมามิหํ

ข้าขอประณตน้อมสักการ บุรพคณาจารย์

ผู้ก่อประโยชน์ศึกษา

ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา

แก่ข้าในกาลปัจจุบัน

ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์

ด้วยใจนิยมบูชา

ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา

ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน

อยู่ในศีลธรรมอันดี

ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี

แก่ชาติและประเทศไทย เทอญฯ


ตัวอย่าง บทสวดไหว้ครู

หัวข้อน่าสนใจ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.