Home » นานาสาระ » ตัวอย่างจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ และจดหมายรูปแบบอื่น


ตัวอย่างจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ และจดหมายรูปแบบอื่น

ตัวอย่างจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ และจดหมายรูปแบบอื่น การเขียน การเขียนจดหมาย ธุรกิจ นั้น มีหลายคนถามถึงกันมากๆครับ Jamjung.com เลยค้นหาข้อมูลมาฝากเพื่อนๆ ลิ้งด้านล่างเป็นตัวอย่างต่างๆ เพื่อนสามารถโหลดไปเป็นแนวได้ครับ

ความหมายของการ เขียนจดหมายธุรกิจ
จดหมาย ธุรกิจถือ เป็นการสื่อสารธุรกิจรูปแบบหนึ่ง เป็นจดหมายที่ใช้ติดต่อระหว่างกันในวงธุรกิจโดยมีจุดประสงค์อย่างใดอย่าง หนึ่งในการดำเนินธุรกิจ เช่น
เสนอขายสินค้าหรือบริการ สั่งซื้อ สินค้าและตอบรับการสั่งซื้อ ติดตามหนี้ ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย เป็นต้น จดหมายธุรกิจมีความแตกต่าง
จากจดหมายส่วนตัวบ้างในด้านรูปแบบและการใช้ ถ้อยคำภาษา กล่าวคือจดหมายธุรกิจส่วนใหญ่มีรูปแบบและการใช้ภาษาเป็นทางการหรือค่อนข้าง เป็นทางการ
ไม่ใช้ภาษาปากหรือภาษาพูดดังที่มักปรากฏในจดหมายส่วน

ความสำคัญของ จดหมายธุรกิจ

จดหมายธุรกิจมีความสำคัญอย่าง ยิ่งต่อวงการธุรกิจ ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้
๑. ด้านการประหยัด เป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อด้วยตนเอง
๒. ด้านความสะดวกและรวดเร็ว เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ติดต่อ ในกรณีที่ผู้ที่ต้องการติดต่อธุรกิจด้วยมีงานมากหรืออยู่ไม่เป็นที่เป็นทาง จึงไม่สะดวก
ที่จะโทรศัพท์ติดต่อหรือขอเข้าพบด้วยตนเอง
๓. ด้านการให้รายละเอียดข้อมูล เป็นการเอื้อต่อการสื่อข้อความ สามารถให้รายละเอียดข้อมูลได้มาก ชัดเจน และมีระบบ เพราะผู้เขียนมีเวลาเตรียมการเขียนก่อน
ลงมือเขียนอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนส่งไปยังผู้รับจดหมาย
๔. ด้านการใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง ค้นเรื่อง และที่สำคัญที่สุดคือเป็นหลักฐานทางกฎหมาย เนื่องจากเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน
๕. ด้านการเป็นสื่อสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อธุรกิจ เป็นการส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ที่ดีและการติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ในการติดต่อธุรกิจซื้อขาย บางครั้งลูกค้า
อาจขาดการติดต่อไป บริษัทจำเป็นต้องมีจดหมายไปถึงลูกค้าเพื่อขอทราบสาเหตุที่แท้จริงพร้อมทั้ง แสดงความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาหรือเสนอบริการพิเศษ
ต่าง ๆเพื่อจูงใจให้ลูกค้ากลับมาติดต่อสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทอีก


ตัวอย่างจดหมายธุรกิจ

ตัวอย่างการเขียนจดหมายธุรกิจ (จัดหน้าเองนะครับ)

แจ่มจังดอทคอม (Jamjung.com)
เลขที่ xx ม.xx ถ.กลางเมือง
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 08-xxxx-xxxx  แฟกซ์  08-xxxx-xxxx

ที่  1/2550

13   มิถุนายน   2550

เรื่อง   แจกโปรแกรมรหัสไปรษณีย์ทั่วไทย โครงการ 2
เรียน  «CustomerName»

เนื่องด้วยหลังจากที่ตัวกระผมได้ดำเนินการ ออกแจกจ่ายโปรแกรมรหัสไปรษณีย์ทั่วไทย โครงการ 1 (PostCode4U) ปรากฏว่ามีผู้คนให้ความสนใจดาวน์โหลดไปใช้งานเป็นจำนวนมากเกินความคาดหมาย ดังนั้นโปรแกรมรหัสไปรษณีย์ทั่วไทย โครงการ 2 (PostCode4U2) จึงได้เกิดขึ้นตามมา โดยผนวกงานบางส่วนของกระผมที่เคยทำตอบแทนให้กับ “ผู้มีอุปการะคุณ” ในการว่าจ้างให้ตัวกระผมทำงานรับใช้  ซึ่งกระผมได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมจึงได้นำมาใส่ไว้ในโปรแกรมรุ่นนี้ด้วย แต่จะจำกัดการใช้งานบางประการเอาไว้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็น “ผู้มีอุปการะคุณ” ของตัวกระผม

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงพอจะเข้าใจในตัวของโปรแกรมเมอร์อิสระ และ จับฉ่ายอย่างกระผม “ซึ่งความอิ่มอกอิ่มใจแต่เพียงอย่างเดียวนั้นมันไม่สามารถทำให้ชีวิตอยู่รอดได้ มันต้องอิ่มท้องด้วยครับ” แต่ถึงกระนั้นก็ตามที ตัวกระผมเองก็ยังคงยึดมั่น และ ยินดีถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ www.xxx.com ของกระผมแบบไม่คิดมูลค่าตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายxxx   xxxx)
Webmaster xxx.com

จี ทู จี เน็ต ดอต คอม (g2gNet Dot Com)

เลขที่ 142 ม.11 ถ.กลางเมือง

ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 08-6862-6560 แฟกซ์ 08-6862-6560

ที่ 1/2550

13 มิถุนายน 2550

เรื่อง แจกโปรแกรมรหัสไปรษณีย์ทั่วไทย โครงการ 2

เรียน «CustomerName»

เนื่องด้วยหลังจากที่ตัวกระผมได้ดำเนินการ ออกแจกจ่ายโปรแกรมรหัสไปรษณีย์ทั่วไทย โครงการ 1 (PostCode4U) ปรากฏว่ามีผู้คนให้ความสนใจดาวน์โหลดไปใช้งานเป็นจำนวนมากเกินความคาดหมาย ดังนั้นโปรแกรมรหัสไปรษณีย์ทั่วไทย โครงการ 2 (PostCode4U2) จึงได้เกิดขึ้นตามมา โดยผนวกงานบางส่วนของกระผมที่เคยทำตอบแทนให้กับ ผู้มีอุปการะคุณในการว่าจ้างให้ตัวกระผมทำงานรับใช้ ซึ่งกระผมได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมจึงได้นำมาใส่ไว้ในโปรแกรมรุ่นนี้ด้วย แต่จะจำกัดการใช้งานบางประการเอาไว้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็น ผู้มีอุปการะคุณของตัวกระผม

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงพอจะเข้าใจในตัวของโปรแกรมเมอร์อิสระ และ จับฉ่ายอย่างกระผม ซึ่งความอิ่มอกอิ่มใจแต่เพียงอย่างเดียวนั้นมันไม่สามารถทำให้ชีวิตอยู่รอดได้ มันต้องอิ่มท้องด้วยครับ แต่ถึงกระนั้นก็ตามที ตัวกระผมเองก็ยังคงยึดมั่น และ ยินดีถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ www.g2gnet.com ของกระผมแบบไม่คิดมูลค่าตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล ยอดสง่า)

Webmaster g2gNet.com

หัวข้อน่าสนใจ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.