Home » นานาสาระ » คําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษ


คําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษ

คําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษ เพื่อนๆที่กำลังหางาน ควรรู้ไว้จ๊า

คำศัพท์ที่ควรรู้ในการสมัครงาน
คำสํพท์ แบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ
1. คำศัพท์ที่ใช้ในการกรอกใบสมัครงาน
2. คำศัพท์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน
3. คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ
คำศัพท์ที่ใช้ในการกรอกใบสมัครงาน
Applicant / Candidate ผู้สมัครงาน
Application Form ใบสมัครงาน
Application Letter จดหมายสมัครงาน
Applicant signature ลายเซ็นผู้สมัคร
Birth Certificate สูติบัตร
Buddhism ศาสนาพุทธ
Certificate degree obtained ประกาศนียบัตรหรือ ปริญญาที่ได้รับ
Christian ศาสนาคริสต์
Confidential เป็นความลับ
Date of Birth วันเดือนปีเกิด
Degree Certificate ใบปริญญาบัตร
Dependent ผู้อยู่ในอุปการะ
Divorce หย่าร้าง
Domicile ภูมิลำเนา
Equivalent qualification คุณวุฒิเทียบเท่า
Exempted Through Military Drawing Ballot จับได้ใบดำ
Experience / Previoous employment ประสบการณ์การทำงาน
Expert in เชี่ยวชาญในด้าน
Extra-curricular Activities กิจกรรมนอกหลักสูตร
Guarantor ผู้ค้ำประกัน
Height ความสูง
Higher Vocational Certificate ปวส.
Home Registration ทะเบียนบ้าน
Identification Card บัตรประชาชน
Islam ศาสนาอิสลาม
Issued by ออกให้โดย
Letter of Recommendation หรือ Testimonail หรือ Employment Certificate หนังสือรับรองการทำงาน
Marriage Certificate ทะเบียนสมรส
Married แต่งงานแล้ว
Marital status สถานภาพทางการสมรส
Military Discharge Letter หรือ Certificatte of exemption from military service ใบปลดประจำการทหาร
Military status สถานภาพทางทหาร
Nationality สัญชาติ
Negotiable ต่อรองได้
No Military Service Obligation ไม่มีพันธะทางทหาร
Pasition applied for / Position desired ตำแหน่งที่สมัคร
Passed away / Deceased ตาย
Permanent Address ที่อยู่ถาวร
Person to notify in case of emergency ผู้ที่จะติดต่อในกรณีเกิด อุบัติเหตุฉุกเฉิน
Photo attached here ติดรูปถ่ายที่นี่
Present Address ที่อยู่ปัจจุบัน
Race เชื้อชาติ
References / Referee บุคคลอ้างอิง
Religion ศาสนา
Reserved Officers’ Training CorpCourse (R.O.T.C.) หลักสูตร ร.ด.
Salary expected เงินเดือนที่ต้องการ
Self-employed ทำงานส่วนตัว
Seminars and special traning courses การสัมมนาและการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
Sex เพศ
Single โสด
Special skills ความชำนาญพิเศษ
Spouse คู่สมรส
Transcript / Statement of Marks ใบแสดงผลการเรียน
To be completed in own handwriting เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
Vocational Certificate ปวช
Weight น้ำหนัก
Widowed เป็นหม้าย
คำศัพท์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ability (n.) ความสามารถ
accomplishment (n.) ความสำเร็จ
accustomed (adj) เคยชิน
aim (n.) จุดมุ่งหมาย
affairs (n.) เรื่องราว
aggressive (adj.) ก้าวร้าว
alert (n.) ตื่นตัว
argument (n.) การโต้เถียง
aspects (n) แง่มุม
association (n.) สมาคม
avoid (v.) หลีกเลี่ยง
capability (n.) ความสามารถ
challenges (v.) ท้าทาย
charity (n.) การกุศล
circumstances (n.) เหตุการณ์
concern (v.) เกี่ยวข้อง
conflicts (n.) ความขัดแย้ง
confront (v.) เผชิญหน้า
consider (v.) พิจารณา
cope (v.) รับมือ,ต่อสู้
convicted (v.) ถูกลงโทษ
conviction(n.) ความมั่นใจ
crime (n.) อาชญากรรม
criticism (n.) การวิจารณ์
dealing (v.) การติดต่อ,ความสัมพันธ์
deepens (v.) ทำให้คม, ลึก
deficiencies (n.) ความบกพร่อง
demands (v.) ต้องการ
demonstrate(v.) แสดงให้เห็น
describe (v.) อธิบาย
determined (v.) ตั้งใจ, ตัดสิน
difficult (adj.) ยาก,ลำบาก
disagree (v.) ไม่เห็นด้วย
dismissed (v.) ปลด
employed (v.) ว่าจ้าง
enhance (v.) เพิ่มพูน,ส่งเสริม
enthusiatic (adj.) กระตือรือร้น
equal (adj.) เท่าเทียมกัน
exercise (v.) ใช้ (สิทธิ) ประกอบ(อาชีพ)
expect (v.) คาดหวัง
expenditure (n.) ค่าใช้จ่าย
experiences (n.) ประสบการณ์
find out (v.) พบ
framework (n.) ขอบข่ายงาน
gain (v.) ได้รับ
general election (n.) การเลือกตั้งทั่วไป
graduate (v.) ได้รับปริญญา
handle (v.) จัดการ
happen (v.) เกิดขึ้น
illness (n.) การเจ็บป่วย
improves (v.) ปรับปรุง
income (n.) รายได้
influenced (v.) มีอิทธิพล
involved (v.) เกี่ยวข้อง
job placement agencies (n.) สำนักงานจัดหางาน
job vacancies (v.) ตำแหน่งงานที่ว่าง
limitation (n.) ข้อจำกัด
manage (v.) จัดการ,ดูแล
minor (adj.) เล็กน้อย
moody (adj.) อารมณ์เสีย
need (v.) ต้องการ
nervous (adj.) ประหม่า
occasion (n.) โอกาส
operate (v.) ใช้, ปฏิบัติการ
opinion (n.) ความคิดเห็น
overseas (adj.) ต่างประเทศ
Parliament (n.) รัฐสภา
patience (v.) ความอดทน
permanent (adj.) มั่นคง
political (adj.) การเมือง
prefer ( v.) ชอบ
previous (adj.) ก่อนหน้านี้
pride (n.) ความภูมิใจ
probation period (n.) ระยะเวลาทดลองงาน
purposes (n.) ความประสงค์
qualifications (n.) คุณสมบัติ
reason (n.) เหตุผล
reject (v.) ปฏิเสธ
repetitive (adj.) ซ้ำ
reputation (n.) ชื่อเสียง
requires (v.) ต้องการ
responsible (adj.) รับผิดชอบ
result (n.) ผล
role (n.) บทบาท
security (n.) ความปลอดภัย
self-employed (v.) ทำงานของตัวเอง
separation (n.) การแยก
serious (adj.) รุนแรง, หนัก
social (adj.) สังคม
share (v.) แบ่ง
strategy (n.) กลยุทธ์
strengh( n.) จุดเด่น
submit (v.) ยื่น
successful (adj) ประสบผลสำเร็จ
suited (v.) เหมาะสม
survive (v.) อยู่รอด
tension ( n.) ความตึงเครียด
the cost of living (n.) ค่าครองชีพ
the hardest (adj.) ยุ่งยากที่สุด
the rest (n.) ส่วนที่เหลือ
thrive (v.) เจริญ,ก้าวหน้า
traffic (n.) การจราจร
upcountry (n.) ชนบท
violation (n.) การละเมิด
voting-right (n) สิทธิออกคะแนนเสียง
widen (v.) ขยายให้กว้าง,ขยายออก
well-established (adj.) มั่นคง

คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ
Actor นักแสดงชาย
Actress นักแสดงหญิง
Accountant สมุห์บัญชี
Archeologist นักโบราณคดี
Artist จิตรกร
Architecture สถาปนิก
Auditor ผู้ตรวจสอบบัญชี
Author นักประพันธ์
Air-hostess พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน
Announcer โฆษก
Agriculturist กสิกร
Banker นายธนาคาร
Barrister เนติบัณฑิต
Book-keeper พนักงานทำบัญชี
Bartender พนักงานประจำบาร์
Bill collector คนเก็บเงิน
Biologist นักชีววิทยา
Botanist นักพฤกษศาสตร์
Broker นายหน้า
Businessman นักธุรกิจชาย
Businesswoman นักธุรกิจหญิง
Camera man ช่างถ่ายภาพ
Cashier คนรับจ่ายเงิน
Cobbler ช่างซ่อมรองเท้า
Cook คนทำครัว
Chauffeur คนขับรถ
Chemist นักเคมี
Contractor ผู้รับเหมา
Composer นักแต่งเพลง
Correspondent ผู้ตอบโต้จดหมาย, ผู้สื่อข่าว
Clerk เสมียน
Decorator ช่างแต่งบ้าน
Dentist ทันตแพทย์
Detective นักสืบ
Doctor แพทย์
Diplomat นักการฑูต
Dressmaker ช่างตัดเสื้อสตรี
Draftsman คนวาดภาพหรือออกแบบ
Driver คนขับรถ
Editor บรรณาธิการ
Electrician ช่างไฟฟ้า
Export officer เจ้าหน้าที่ส่งออก
Foreman หัวหน้าคนงาน
Gardener คนทำสวน
Geographer นักภูมิศาสตร์
Government officer ข้าราชการ
Graphic designer นักออกแบบ
Guide มัคคุเทศก์
Hair-dresser ช่างแต่งผมสตรี
Inspector ผู้ตรวจการ
Interpreter ล่าม
Jeweller คนขายเพชรพลอย
Janitor ภารโรง
Journalist นักหนังสือพิมพ์
Labourer, Laborer กรรมกร
Lawyer ทนายความ
Messenger คนส่งเอกสาร
Merchant พ่อค้า
Model นางแบบ
Nurse นางพยาบาล
Novelist นักแต่งนิยาย
Oculist จักษุแพทย์
Programmer นักเขียนโปรแกรม
Photographer ช่างภาพ
Policeman เจ้าหน้าที่ตำรวจ
Reporter ผู้สื่อข่าว
Receptionist พนักงานต้อนรับ
Researcher นักวิจัย
Selesman พนักงานขายของ
Scientist นักวิทยาศาสตร์
Secretary เลขา
Security officer เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
Shipping clerk เสมียนออกของ
Singer นักร้อง
School master ครูชาย
School mistress ครูหญิง
Shoe maker ช่างทำรองเท้า
Shop keeper เจ้าของร้าน
Supervisor ผู้ตรวจการ
Surveyor ช่างสำรวจ
Sport man นักกีฬา
Stenographer นักเขียนชวเลข
Surgeon ศัลยแพทย์
Tailor ช่างตัดเสื้อชาย
Telephone operator พนักงานตอบรับโทรศัพท์
Technician ช่างเทคนิค
Trader พ่อค้า
Translator พนักงานแปล
Waiter พนักงานเสิร์ฟอาหารชาย
Waitress พนักงานเสิร์ฟอาหารหญิง
Writer นักเขียน

ที่มา

http://www.friendjob.com/tip/68.php

หัวข้อน่าสนใจ

1 Response to " คําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษ "

  1. เป้ says:

    เจ๋งมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.