Home » Posts tagged with "อดีตพระยันตระ ผมยาวรุงรัง เดินนำพระบิณฑบาต"

อดีตพระยันตระ ผมยาวรุงรัง เดินนำพระบิณฑบาต

อดีตพระยันตระ อมโรภิกขุ เขาเป็นใคร อดีตพระยันตระ ผมยาวรุงรัง เดินนำพระบิณฑบาต

อดีตพระยันตระ อมโรภิกขุ เขาเป็นใคร มีข่าวออกมาว่าไว้ผมยาว บิณบาตรและมีพระเดินตาม ยันตระ อมโรภิกขุ หรือวินัย ละอองสุวรรณ อดีตพระรูปงามจากวัดสุญตารามกาญจน-บุรีรูปงามบวกกับลีลาการเทศน์ไพเราะจับใจ...