Home » Posts tagged with "กลอนวันไหว้ครู"

กลอนวันไหว้ครู

กลอนแปดวันครู กลอนวันไหว้ครู

กลอนแปดวันครู กลอนวันไหว้ครู ศิษย์ที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การควร กตัญญูรู้คุณ ครู เพราะครูคือพ่อแม่คึนที่สองของเรา วันนี้ Jamjung.com ร่วมสำนึกในพระคุณครู...