Home » Posts tagged with "กฎหมายฟิลิปปินส์"

กฎหมายฟิลิปปินส์

ห้ามมีเพศสัมพันธ์บนชายหาด กฎหมายฟิลิปปินส์

ห้ามมีเพศสัมพันธ์บนชายหาด กฎหมายฟิลิปปินส์ โดยในประเทศฟิลิปปินส์ เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องอ่อนไหวและบอบบางทางความคิดของประชากรในประเทศมาก เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาธอลิก...