Home » งานใหม่ » ใบสมัครงาน ตัวอย่างการเขียนใบสมัครงาน ภาษาอังกฤษ ไทย


ใบสมัครงาน ตัวอย่างการเขียนใบสมัครงาน ภาษาอังกฤษ ไทย

ใบสมัครงาน ตัวอย่างการเขียนใบสมัครงาน

ใบสมัครงาน ตัวอย่างการเขียนใบสมัครงาน

การเขียนใบสมัครงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมแปล การเขียนสมัครงาน ภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิด การเขียนใบสมัครงานมีความสำคัญมาก เพราะการที่นายจ้างจะรับลูกจ้างเข้าทำงานก็จะต้องดูใบสมัครงานเป็นอันดับแรก และจะต้องนำคุรสมบัติของผู้สมัครงานไปเปรียบเทียบกับผู้สมัครคนอื่น ๆ  ถ้าคนไหนดีกว่าเข้าตา ก้จะเลือกมาสัมภาษณ์

การสมัครงานก็จะมีเทคนิคที่ไม่ยากสำหรับผู้ที่ยังไม่เคเขียนใบสมัครงานภาษาอังกฤษ และสิ่งที่ผู้ประกอบการจะพิจารณาก็จะ มี

ข้อมูลของผู้สมัคร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ  ลายมือชื่อของผู้สมัคร และลักษณะการกรอกข้อมูล และ หน้าตาของผู้สมัครงาน

=====

สารบัญการเขียนใบสมัครงาน

  1. การเขียนใบสมัครงานประกอบด้วยอะไรบ้าง
  2. เทคนิคในการเขียนใบสมัครงาน
  3. ตัวอย่างการเขียนใบสมัครงาน
  4. คำศัพท์ในการกรอกข้อมูล
  5. ข้อผิดพลาดในการเขียนใบสมัครงาน

=====

การเขียนใบสมัครงานประกอบด้วยอะไรบ้าง

1. ประวัติส่วนตัว ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของผู้สมัครงาน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ ๆ ดังนี้
วัน เดือน ปี เกิด (อายุ)
สัญชาติ เชื้อชาติ
ศาสนา
ส่วนสูง น้ำหนัก
ที่ อยู่ถาวร
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
สถานะของที่อยู่อาศัย
สถานะครอบครัว
ข้อมูล ของบิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้องของผู้สมัคร
สถานะทางทหาร

2. ประวัติการศึกษา จะประกอบด้วยข้อมูลการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมฯ มัธยมฯ อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษาในแต่ละระดับ ปีการศึกษาที่เริ่มเรียนและจบการศึกษา หรือวุฒิการศึกษาที่ได้รับ บางแห่งอาจจะให้กรอกระดับคะแนนที่ศึกษาจบมาด้วย

3. ประวัติการทำงาน นอกจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการนำมาพิจารณาอีกก็คือใบผ่านงานที่ผู้สมัครงานได้รับครั้ง สุดท้ายก่อนที่จะลาออก ระยะเวลาในการปฏิบัติในสถานประกอบการแต่ละแห่ง อัตราเงินเดือนเมื่อแรกเข้าและเมื่อลาออก สาเหตุที่ลาออก
ข้อมูลส่วนนี้มีความสำคัญต่อผู้สมัครงานมาก ซึ่งผู้ประกอบการจะให้ความสนใจ และจะสอบถามในการสัมภาษณ์ค่อนนข้างจะละเอียดและผู้สมัครก็มักจะตกขั้นตอนใน ข้อนี้ ถ้าไม่ได้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงหรือขี้โม้ ก็จะถูกจับแมงโม้ได้ไปช่วงนี้ เพราะผู้สมัครงานตอบรับข้อมูลผิดพลาด หรือบางรายในช่วงเวลา 2 ปี เปลี่ยนสถานประกอบการถึง 4 แห่ง แสดงว่าผู้สมัครงานนั้นจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ต้องเปลี่ยนที่ทำงาน บ่อย ๆ จึงถูกมองว่าเป็นบุคคลที่มีปัญหาหรือไม่ก็เป็นคนหยิบโหย่งขาดความอดทน ซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่เป็นผลดีต่อผู้สมัครงานทั้งสิ้น

4. ความรู้ความสามารถพิเศษ ข้อมูลนี้ค่อนข้างจะกว้างขวางและผู้สมัครงานก็มักจะไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ ควร ทั้ง ๆ ที่ข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลชี้นำถึงความน่าสนใจของผู้สมัครงาน ที่บอกว่าผู้สมัครรายนี้มีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นๆ หากผู้สมัครงานหลายคนมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ใกล้เคียงกับข้อมูลความสามารถ พิเศษจะเป็นข้อมูลชี้นำให้เกิดการตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถ พิเศษตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ
5. บุคคลที่จะอ้างอิงได้ ข้อนี้ชัดเจนอยู่ในตัวแล้ว การพิจารณาของผู้ประกอบการแทบทุกรายยังไม่พ้นคำที่ว่า “ค่าของคนสำคัญว่าเป็นคนของใคร” สำหรับผู้สมัครงานที่สามารถจะอ้างอิงถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้และ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นความจริง ผลดีจะเกิดกับตัวผู้สมัครงาน

=====

เทคนิคในการเขียนใบสมัครงาน

1. ขั้นเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเอง เช่น สถานศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับตามลำดับ ความรู้ความสามารถพิเศษ
สำเนาเอกสารต่าง ๆ คือ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้าเป็นไปได้ควรนำต้นฉบับไปด้วย) หนังสือรับรองในกรณีมีประสบการณ์ และสำเนาหนังสืออื่น ๆ ที่คุณควรจะใช้อ้างอิงและเป็นประโยชน์ในการสมัครงาน
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก

2. ขั้นตอนการไปสมัครงาน
การแต่งกาย ควรแต่งกายให้เรียบร้อย ยกเว้นการสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง ทรงผมก็เช่นเดียวกัน ควรหวีให้เรียบร้อย
สิ่งของเครื่องใช้อย่าลืมนำเอกสารที่คุณได้เตรียมไว้ตามข้อ 1. ไป และที่สำคัญ
พกปากกาสีน้ำเงินหรือดำมาเอง ไม่ต้องไปขอยืมใครให้ยุ่งยากดีไม่ดี เขียนเสร็จลืมคืนเก็บของเขากลับบ้านไปด้วย เสียหาย ๆ ถ้าไม่ไว้ใจความป้ำเป๋อของตัวเอง ก็พกน้ำยาลบคำผิดมาด้วย รู้หรอกว่าไม่ควรกรอกให้ผิด แต่ถ้าจำเป็นจริง ๆ วิธีนี้ก็ยังดีกว่าขีดฆ่าเลอะเทอะ
พกดิกชันนารีเล่มเล็ก ๆ ติดกระเป๋ามาด้วย เผื่อแปลคำถามข้อไหนไม่ออกจะได้ไม่ต้องปล่อยไก่ แต่อย่าถือประเจิดประเจ้อ จะเสียเชิงไปอีก

3. ขั้นตอนการเขียนใบสมัคร
- อ่านข้อความในใบสมัครให้ตลอดก่อนที่จะลงมือเขียนข้อความอะไรลงไป พร้อมทั้งศึกษาข้อกำหนดต่าง ๆ ในใบสมัคร ถ้าไม่เข้าใจให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร
- ก่อนเขียนใบสมัคร ให้คิดให้ดีอีกครั้งว่า จะสมัครงานในตำแหน่งอะไร แล้วเลือกหาข้อมูลที่จะแสดงถึงความรู้ความสามารถของคุณจากข้อมูลที่คุณ เตรียมไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณจะสมัคร
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการกรอกใบสมัคร เช่น ให้เขียนด้วยลายมือชื่อของตนเอง ชื่อภาษาอังกฤษให้เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เรียงลำดับเหตุการณ์ไว้ ฯลฯ ถ้าแบบฟอร์มให้มาเป็นภาษาอังกฤษ ก็ควรตอบเป็นภาษาอังกฤษ ถ้ามาควบทั้ง 2 ภาษา ก็เลือกตอบเป็นอังกฤษไว้ก่อน (ถ้าแน่ใจว่า ภาษาอังกฤษเราใช้ได้) ระวังเรื่อง พ.ศ. กับ ค.ศ. ด้วยอย่าเอามาสับสนกัน
- ถ้าใบสมัครมีข้อความที่จะต้องการให้กรอกมากและต้องการข้อมูลมากกว่าที่คุณ ได้เตรียมมา ให้กรอกหรือเรียงข้อความที่คุณต้องการโดยกรอกในกระดาษร่างก่อน โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต ลำดับช่วงเวลาการศึกษา ประสบการณ์ การฝึกอบรม รายได้ที่เคยได้รับ เป็นต้น
- ตอบให้ครบทุกกข้อ ข้อไหนที่ไม่จำเป็นต้องตอบ อย่าลืมขีดเพื่อแสดงถึงความรอบคอบด้วย
- ความยาวของข้อความที่กรอกลงไปในใบสมัคร ควรสั้นพอดีกับช่องว่างที่เขากำหนดให้และได้ใจความสมบูรณ์
- การใช้อักษรย่อ ควรใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็นและต้องเป็นอักษรย่อที่ผู้อื่นอ่านเข้าใจว่าหมาย ความถึงอะไร เช่น วุฒิการศึกษา ปวช. ผู้อ่านจะทราบว่า คือ คำย่อของประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น เป็นต้น
- บางบริษัทอาจจะให้คุณระบุชื่อบุคคลที่คุณจะอ้างอิงได้เพื่อประโยชน์ของ บริษัทของเขาที่จะตรวจสอบอะไรบางอย่าง บุคคลที่คุณอ้างอิงนี้จะมีผลต่อการสมัครงานของคุณมาก ดังนั้นการที่คุณจะอ้างอิงถึงใคร คุณควรคำนึงถึงเรื่องดังนี้
- เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่ที่น่าเชื่อถือ แต่ไม่ใช่เป็นเพื่อนกัน อาจจะเป็นญาติห่าง ๆ กันหรือเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์เก่าของคุณก็ได้
- คุณควรมีความสนินสนมกับบุคคลที่อ้างอิงมากพอสมควรในขณะเดียวกันผู้ที่คุณ อ้างอิงนี้ต้องรู้ถึงความสามารถของคุณดี ข้อสำคัญก็คือ เมื่อคุณจะอ้างอิงถึงใครก็ตามคุณควรจะแจ้งให้เขาทราบและอนุญาตก่อน และเมื่อได้อ้างอิงชื่อของเขาไปแล้วก็ควรจะแจ้งให้เขาทราบไว้ด้วย เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือไม่รู้กันในภายหลัง
- ตรวจทานข้อมูลที่คุณกรอกอีกครั้งว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือยัง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้นำส่งเอกสารต่าง ๆ ที่คุณเตรียมมาพร้อมแนบรูปถ่าย
- สอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทว่าจะให้ทำอะไรต่อไป บางแห่งอาจนัดให้ไปทำแบบทดสอบ และสัมภาษณ์ในภายหลัง บางแห่งก็อาจให้ทำแบบทดสอบทันทีและสัมภาษณ์เลย คุณควรสอบถามขั้นตอนจนเป็นที่เข้าใจ
ควรกรอกใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่าให้มีคำผิดและควรใช้เวลาพอสมควร ไม่ควรจะเกิน 15 – 20 นาที และจัดเอกสารประกอบให้พร้อมแนบไปกับใบสมัครให้ครบถ้วนด้วย

=====

ตัวอย่างการเขียนใบสมัครงาน

ภาษาไทย

นายบัณฑิต ใสสะอาด

ที่อยู่ปัจจุบัน

52/107 หมู่บ้านบัวบาน ถ.สุขาภิบาล 2 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลส่วนตัว

อายุ ปีเกิด 26 ธันวาคม 2502

ศาสนา พุทธ

น้ำหนัก ส่วนสูง 50 กก. สูง 160 ซม.

สัญชาติ เชื้อชาติ ไทย/ไทย

สถานภาพสมรส โสด

สุขภาพ แข็งแรงดีมาก

การศึกษา

2522 – ปริญญาตรี Fergusson College ประเทศอินเดีย

2529 – ปริญญาโท Poona University ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์

ฝึกงานด้านเขียนข่าวกับหนังสือพิมพ์ NEW TODAY เป็นเวลา 3 เดือน

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2529

กิจกรรมนอกหลักสูตร

แปลข่าว และเอกสารต่าง ๆ ให้สถานกงสุลใหญ่ไทย ประเทศอินเดีย
เป็น ประธานสมาคมนักเรียนไทย ในอินเดีย
ประจำกองบรรณาธิการ นิตยสารมหาวิทยาลัย ฝ่ายเขียนบทความ
สอนภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนไทยรุ่นน้อง

คุณสมบัติพิเศษ
ทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
มั่นใจในตัวเอง
มีความเป็นผู้นำ
มีความ สามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

ความสนใจพิเศษ
เหตุการณ์ ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
สะสมหนังสือ
เพาะเลี้ยงต้นไม้
บุคคล ที่จะตรวจสอบประวัติ และความประพฤติ

นายประทีป ระวังงาม กงสุลใหญ่ไทย ประจำเมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดีย
Prof. Dr.Tawale, Department of Politics, Poona University, India
นายชาญ ชัย ฮวดดี อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ Prasit English School

=====

ตัวอย่าง จดหมายสมัครงาน

ภาษาอังกฤษ

(Specimen of Application Letter)

52/107 Buaban Villa

Sukhaphiban 2

Bangkapi

Bangkok

12 March 1990

The Bureau Chief

NHK TV, 6 F MOT Building,

Rama 6 Road,
Bangkok 10310

Dear Sir,

Your advertisement in the Bangkok Post of March 10, 1990, for the position of a translator has attracted my attention because I think that my qualifications will fulfil your requirements.

I am a graduate from poona University in India and hold a Master’s degree in Politics and Public Administration. While studying at the University, I had a part-time job as a translator for the royal Thai Consulate in Bombay. From time to time, I also contributed some English articles to the University’s magazine and won several prizes in the essay contests. My English and Thai typing speeds are 50 words and 40 words a minute respectively. Because of my translation and writing experience, I am confident that I will be able to do a good job for you.

H.E. Prateep Rewangnam, Consul-General in Bombay, has permitted me to use his name as a referee, Enclosed you will find my detailed Resume, a degree certificate and two recent photographs.

I shall be able to call for and interview at your convenience and shall be glad to give you any further information that you may require. If you wish to telephone me, my number is 433-1907

Your faithfully

(Mr. BANDIT SAISAARD)

ภาษาไทย

19/24 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน
5 แขวงลาดยาว เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10900

25 เมษายน 2543

เรื่อง ขอสมัครงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายการตลาด

เรียน ผู้จัดการบริษัท ดีดี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดส่วนตัว จำนวน 1 ฉบับ

ดิฉันทราบจากโฆษณาในนิตยสารงานเด่นว่าบริษัทของท่านต้องการรับสมัครพนักงานฝ่ายการตลาด 1 ตำแหน่ง ดิฉันมีความสนใจขอสมัครงานเข้ารับการพิจารณาบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว

ดิฉันได้ส่งรายละเอียดส่วนตัว ตลอดจนประวัติการศึกษามาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้แล้ว ในช่วงที่ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดิฉันได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางคณะและทางมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้มั่นใจว่าจะปฏิบัติงานของท่านได้เป็นอย่างดี

ดิฉันพร้อมที่จะให้ท่านสัมภาษณ์รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม และหวังว่าคงจะได้รับความกรุณาจากท่าน

ขอแสดงความนับถือ

(ลายมือชื่อและชื่อสกุล)
(ชื่อและชื่อสกุลผู้สมัครงาน)

*********************************************

81/2 Soi Pracha,
Dindaeng Rd.
Dindaeng,
Bangkok 10400

August 1, 2000

Gentelmen :

I am deeply interested in the Personal Manager. I would like to secure the position with an organization carraying on the kind of work. I would like to apply for the Personal Manager:

I completed in Bachelor’s degree of Political Science in Public Administration from Ramkhamhaeng University. At present, I work as Assistant Manager-Personal. I have a good command and written and spoken English. All these complete detail of my education and experience are in the personal Data attached.

I enclosed herewith the personal data with one photograph and copies of relevant education for your consideration. May I come in for an interview ? You may reach me at the address or telephone number given at the personal record sheet.

Yours sincerely
Applicante’s Signature
(Applicant’s Name)

หมายเหตุ
Applicante’s Signature = ลายเซ็น
(Applicant’s Name) = ชื่อ นามสกุล

=====

คำศัพท์ในการกรอกข้อมูล ใบสมัครงาน

Application Form = ใบสมัคร
Application Letter = จดหมายสมัครงาน
Applicant = ผู้สมัครงาน
To be completed in = เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
Own handwriting
Confidential = ความลับ
Photo attached here = ติดรูปถ่ายตรงนี้
Position applied for/ = ตำแหน่งที่สมัคร/ตำแหน่งที่ต้องการ
Position sought/
Position desired
Expected Salary = เงินเดือนที่ต้องการ
Personal data = ประวัติส่วนตัว
Curriculum vitae, Bio-data,
Data Sheet, Resume

Name-Surname = ชื่อ-สกุล
Maiden Name = นามสกุลเดิม
Sex = เพศ (ชายใช้ Male หญิงใช้ Female)
Present address = ที่อยู่ปัจจุบัน
Permanent address = ที่อยู่ถาวร
Postal code = รหัสไปรษณีย์
Date of birth = วัน เดือน ปีเกิด
Age = อายุ
Nationality = สัญชาติ
Race = เป็นพลเมืองประเทศ
Domicile = ภูมิลำเนา
Religion = ศาสนา (Buddhism, Islam, Catholic)
Height = ส่วนสูง
Weight = น้ำหนัก
Colour of eyes = สีตา
Colour of hair = สีผม
Complexion = สีผิว
Marital status = สถานภาพทางการสมรส
Spouse = คู่สมรส
Single = โสด
Married = แต่งงานแล้ว
Widowed = ม่าย
Divorced = หย่าร้าง
Occupation = อาชีพ
Dependants = ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
House’s Registration = สำเนาทะเบียนบ้าน
Identity Card No., I.D.Card No. = เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
Identification Card (I.D.Card) = บัตรประจำตัวประชาชน
Relative = ญาติ
Issued by……….. = ออกให้ โดย……….
Issued Date = วันที่ออกบัตร
Valid Date ; Expire Date = วันที่บัตรหมดอายุ
Student Housing = หอพักมหาวิทยาลัย
Own House = บ้านของตนเอง
Rent House = บ้านเช่า
Live with Parents = พักอยู่กับ พ่อ-แม่
Boarding House = หอพัก
Ordainment = บวช
Person to notify in case of = บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน
emergency
Military status = สถานภาพทางทหาร
Exempted = ยกเว้น
Black Slot = จับได้ใบดำทางทหาร
No Military Service = ไม่มีพันธะทางทหาร

Primary School; Elementary = ประถมศึกษา
School
Secondary School = มัธยมศึกษาตอนต้น
High School = มัธยมศึกษาตอนปลาย
Vocational Certificate = ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษา
Vocational = อาชีวศึกษา
High Vocational Certificate = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
Bachelor’s degree = ปริญญาตรี
Experience/Previous = วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
employment
Reasons for leaving = เหตุผลที่ลาออกจากงาน
Reference = บุคคลที่อ้างอิง
Applicant signature = ลายเซ็นผู้สมัคร
Applicant name = ชื่อผู้สมัคร

=====

ข้อผิดพลาดในการเขียนใบสมัครงาน

1. ลายมือของผู้สมัครงาน
ลายมือของผู้สมัครงานสามารถบ่งบอกถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับผู้สมัครงาน เช่น ความรักสวยรักงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ฯลฯ ซึ่งในข้อนี้บริษัทมิได้พิจารณาว่าลายมือของผู้สมัครงานสวยหรือไม่ แต่จะพิจารณาว่าลายมือของผู้สมัครงานนั้นคนทั่วไปสามารถอ่านออกหรือไม่ ข้อแนะนำสำหรับเรื่องลายมือในการกรอกใบสมัครก็คือ ลายมือไม่จำเป็นต้องสวย หรือ ตัวบรรจง แต่ ขอให้เขียนให้อ่านง่าย ๆ เป็นระเบียบเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องก็ใช้ได้ และที่สำคัญอย่าใช้เวลาในการกรอกใบสมัครนานเกินไป

2. การกรอกข้อมูล ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ เกิดจาก

- การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่ใบสมัครกำหนด

- การกรอกข้อมูลผิดพลาดจากจุดประสงค์ที่ใบสมัครต้องการทราบ

- การกรอกข้อมูลหรือเขียนข้อความผิด ๆ หรือมีการแก้ไขมาก

- กรณีการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนนั้น โดยทั่วไปใบสมัครของบริษัทเกือบทุกแห่งมักมีข้อความที่ว่า”โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน” แต่ในบางครั้งผู้สมัครงานนั้นไม่มีข้อมูลที่จะให้ในข้อนั้น ๆ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางทหาร ผู้สมัครงานที่เป็นสตรีก็คงไม่มีข้อมูลนี้ให้กรอก หรือสถานะทางครอบครัว เกี่ยวกับคู่สมรสซึ่งบางคนยังโสด เป็นต้น วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดข้อนี้ก็คือข้อความใดในใบสมัครที่ผู้สมัครงานไม่มีข้อมูลจะให้ก็ควรเขียนเครื่องหมาย (-) ไว้ในช่องว่างนั้น เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นว่าไม่ได้ ลืมเติม แต่ไม่มีข้อมูล ลักษณะนี้ก็เป็นการสื่อให้เห็นว่าผู้สมัครไม่ใช่คนประมาทเลินล่อและไม่มีเจตนาที่จะปกปิดข้อมูล

- ขอย้ำว่าการกรอกข้อมูลในใบสมัครงานไม่ครบถ้วนนั้น นอกจากผู้คัดเลือกจะเกิดทัศนคติที่ไม่ดีกับผู้สมัครแล้ว ยังทำให้ผู้สมัครงานพลาดโอกาสอีกด้วย เช่นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ผู้สมัครมักกรอกข้อมูลเฉพาะการศึกษาในช่วงก่อนการเข้าทำงานเท่านั้น แต่หารู้ไม่ว่าข้อมูลของการศึกษาใน เบื้องต้นก็มีส่วนทำให้ผู้สมัครงานมีโอกาสได้งานทำมากขึ้น เช่น บังเอิญจบจากสถานศึกษาที่ผู้สัมภาษณ์หรือผู้คัดเลือกเคยศึกษามาก่อนก็จะทำให้รู้สึกว่าผู้สมัครงานรายนี้เป็นพรรคพวกหรือเกิดทัศนคติที่ดี ทั้ง ๆ ที่ยังไม่เห็นผู้สมัครงานเลยก็ได้ แต่ถ้าผู้สมัครงานกรอกข้อมูลตกหล่นในส่วนที่เป็นสาระ สำคัญแล้ว โอกาสที่จะได้รับการพิจารณาก็แทบจะหมดไปเลย

- กรณีการกรอกข้อมูลผิดพลาดจากวัตถุประสงค์ของใบสมัคร การผิดพลาดเช่นนี้เป็นการผิดพลาดที่ทำให้เกิดการสื่อสารผิดเพี้ยนจากเจตนารมณ์ของผู้ต้องการข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล บางครั้งก็ มองดูเป็นเรื่องตลกไป แต่บางครั้งก็ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สมัครงานได้

- ตัวอย่างเช่น ในใบสมัครมีข้อความให้กรอกเกี่ยวกับสถานที่เกิดของผู้สมัครงาน โดยเขียนว่า สถานที่เกิด…ผู้สมัครก็กรอกข้อมูลว่า”ที่บ้าน”หรือ”โรงพยาบาล” ซึ่งถ้าดูโดยผิวเผินก็น่าจะไม่มีอะไร ผิดพลาด แต่แท้ที่จริงแล้ว บริษัทนั้นต้องการทราบว่า”เกิดที่จังหวัดอะไร” ครั้นผู้พิจารณาคัดเลือกเขา เห็นผู้สมัครกรอกข้อความว่า”ที่บ้าน” หรือ”โรงพยาบาล” ก็เลยทำให้คิดไปว่าอีกหน่อยก็คงมีคนกรอก ข้อความว่า”บนทางด่วน” “บนรถแท็กซี่” หรือ”บนเครื่องบิน” เพราะมารดาของผู้สมัครงานเดินทาง ไปโรงพยาบาลไม่ทัน บริษัทอาจมองว่าผู้สมัครงานนั้นไม่มีสามัญสำนึกและยิ่งผู้สมัครงานนั้นมีการ ศึกษาถึงระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทแล้ว แต่ยังกรอกใบสมัครเช่นนั้นจะให้ผู้คัดเลือกหรือผู้สัมภาษณ์พิจารณาผู้สมัครงานนั้นเป็นเช่นใด เพราะข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้เอื้อประโยชน์อะไรเลย

- ตัวอย่างอีกแบบหนึ่งคือ การกรอกข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษผู้สมัครงานบางคนก็กรอก เล่นดนตรีไทย เป็นนักกีฬาฟุตบอล ขับรถยนต์ได้ เป็นต้น การกรอกข้อมูลในลักษณะนี้ก็คงไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานเท่าใดนัก แต่ก็ไม่เกิดผลเสียหายต่อการพิจารณาของผู้คัดเลือกผู้สมัครงาน เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ใบสมัครงานของผู้สมัครงานรายหนึ่งซึ่งจบนิติศาสตร์ เขากรอกข้อความในส่วนของความรู้ความสามารถพิเศษว่า พิมพ์ดีดได้ ใช้เครื่องโทรสารได้ การกรอกข้อมูล ลักษณะนี้แม้ว่าจะเป็นความจริง แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษที่จะนำมาอวดอ้างได้ ไม่สมกับภูมิความรู้ของผู้ที่ได้รับการศึกษามาขนาดนี้ เพราะการใช้เครื่องโทรสารนี้เด็กจบประถมศึกษาปีที่ 6 หากนายจ้างฝึกวิธีใช้เพียง 3 ครั้ง เขาก็ทำได้คล่องแคล่วแล้ว หากผู้สมัครงานที่มีคุณวุฒิการศึกษาสูง แต่เขียนความรู้ความสามารถพิเศษเช่นนี้ก็อาจถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่สามารถแยกแยะว่าอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม หรือมีมาตรฐานในการทำงานที่ต่ำ ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้สมัครงานจบการศึกษาที่ต่ำ แต่สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ถือว่ามีความสามารถพิเศษได้

-แนวทางแก้ไขในเรื่องนี้ก็คือการกรอกข้อมูลในหัวข้อใดที่ผู้สมัครงานอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจว่าต้องการให้กรอกข้อความว่าอย่างไร ขอให้ผู้สมัครงานสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการรับสมัคร ขอให้พิจารณากรอกเฉพาะข้อมูลที่เห็นว่าสมกับภูมิความรู้ จะทำให้ดูเป็นผู้มีความฉลาดและ ไหวพริบ

- การเขียนข้อความผิด ๆ กรณีนี้มองเป็นเรื่องเล็กๆ น้อย ๆ แต่ก็อาจก่อให้เกิดผลเสียที่ร้ายแรง และแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครงานนั้นเป็นผู้ที่ขาดความละเอียดรอบคอบและยิ่งมีข้อผิดพลาดที่ไม่ได้รับการแก้ไขก่อนส่งใบสมัครด้วยแล้ว ใบสมัครงานนั้นก็จะถูกคัดออกไปทันทีเพราะในทรรศนะของผู้คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานจะถือว่าใบสมัครงานคือตัวแทนของผู้สมัครงาน ถ้าผู้สมัครงานไม่สนใจและไม่เอาใจใส่ในการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เป็นเรื่องของผู้สมัครงานที่จะต้องรับผิดชอบเอง และคงไม่มีบริษัทใดให้โอกาสแก่ผู้สมัครงานได้กลับไปเขียนใบสมัครงานใหม่เพราะบริษัทคงไม่ต้องการรับคนทำงานที่ทำงานบกพร่อง ผิดพลาดจนต้องแก้ไขบ่อยๆ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการทำงานของ เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

- วิธีป้องกันสำหรับข้อนี้ก็คือ ต้องหัดเขียนหนังสือให้ชัดเจน และอ่านข้อความให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนจึงค่อยคิดและกรอกใบสมัครงาน ถ้าไม่แน่ใจให้ใช้ดินสอร่างก่อนและทบทวนอีกครั้งก่อนจะ เขียนด้วยปากกา การทำเช่นนี้จะช่วยให้สามารถลดข้อผิดพลาดลงได้บ้าง

เรียบเรียงโดย Jamjung.com

ที่มาข้อมูล

http://news.sanook.com/1193590/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/

http://www.tlcthai.com/education/job/12209.html

http://www.en-26.com/156.html

หัวข้อน่าสนใจ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.