Home » การศึกษา » สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  2553

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน  ปีงบประมาณ 2551-2554  ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการใช้หลักประกันขั้นพื้นฐานของบริการสาธารณะภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  การมีสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงในชีวิต  และประชาชนมีความสุข  ได้กำหนดให้มีนโยบายการศึกษา  10  ประการ  ดังนี้

1.    ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา

2.    การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.    พัฒนาหลักสูตรปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างทั่วถึง  ต่อเนื่อง  และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

4.    ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน  การสอนและการเรียนรู้อย่างจริงจัง  รวมทั้งการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง

5.    ดำเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสอมกันในการรับการศึกษา 12 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  และให้ครอบคลุมผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  หรืออยู่ในสภาวะยากลำบากมากขุ้น

6.    เพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อผ่านกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต  และเชื่อมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของประเทศ

7.    สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศสำหรับผู้ด้อยโอกาส

8.    สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการบริการ

9.    เร่งผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมทั้งพัฒนารับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล

10.    ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่าง ๆ

วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

พันธกิจ

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ไดรับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  และคุณลักษณะตามมาตรฐาน  การศกึษา  ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการให้บริการของ สพฐ.

Ø  ด้านโอกาสทางการศึกษา

Ø  ด้านคุณภาพการศึกษา

Ø  ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดทำผลผลิต  จำนวน 5 ผลผลิต  ได้แก่  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  และเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน  โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 185 เขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยกำกับ  ประสาน  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหน่วยปฏิบัติการจัดการศึกษา  ซึ่งในปีงบประมาณ 2552  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐานกำหนดการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์  ดังนี้

1.  ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน

2.  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ลดอัตราการออกกลางคัน  และพัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

3.  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พัฒนาผู้เรียน  สมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย  และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ

4.  เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในสังกัดเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

5.  สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา

6.  เร่งพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มา

http://www.obec.go.th/

หัวข้อน่าสนใจ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.