Home » การศึกษา » สูตรการหาพื้นที่ต่างๆพร้อมรูปภาพ เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ พร้อมตัวอย่างการหาพื้นที่


สูตรการหาพื้นที่ต่างๆพร้อมรูปภาพ เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ พร้อมตัวอย่างการหาพื้นที่

สูตรการหาพื้นที่ต่างๆ สูตรในการหาพื้นที่เป็นวิชาหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์ ที่หลาย ๆ คนไม่ชอบหรือไม่ถนัดแต่การหาพื้นที่นี้ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแค่เราจำสูตรให้ได้แค่นี้เอง

สูตรในการหาพื้นที่ก็ไม่ได้มีเยอะและคงไม่ยากที่จะท่องจำเพราะเรานำเอาสูตรในการหาพื้นที่ทั้งหมดมารวมกันไว้หมดแล้ว

ลงมาดูสูตรการหาพื้นที่และตัวอย่างกันเถอะ อาจทำให้หลาย ๆ คนเปลี่ยนความคิดที่ว่าสูตรการหาพื้นที่เป็นเรื่องยากอาจจะง่ายกว่าที่คิด

สูตรการหาพื้นที่ต่างๆพร้อมรูปสูตรการหาพื้นที่ต่างๆพร้อมรูป

สารบัญสูตรการหาพื้นที่ต่างๆ

1. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

2. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

3. สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม

4. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

5. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน

6. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว

7. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

8. สูตรการหาพื้นที่วงกลม

9. สูตรการหาปริมาตรทรงลูกบาศก์

10. สูตรการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

11. สูตรการหาปริมาตรทรงกลม

12. สูตรการหาปริมาตรทรงกระบอก

13. สูตรการหาปริมาตรทรงกรวย

14. สูตรการหาปริมาตรปริซึม

=====

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
สูตร การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

ตัวอย่าง หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยม ABCD ซึ่งยาว 3 เซนติเมตร
= ด้าน x ด้าน
= 3 x 3
= 9 ตารางเซนติเมตร

=====

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

สูตร การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

ตัวอย่าง หาพื้นที่สี่เหลี่ยม PQRS ซึ่งยาว 5 เซนติเมตร กว้าง 3 เซนติเมตร
= กว้าง x ยาว
= 3 x 5
= 15 ตารางเซนติเมตร

=====

สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม

สูตร การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม= 1/2 x ฐาน x สูง

ตัวอย่างการหาพื้นที่สามเหลี่ยม

สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม

=====

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน

หาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน
สูตร การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน x สูง หรือ
= 1/2 x ความยาวเส้นทแยงมุม x ผลบวกเส้นกิ่ง

ตัวอย่าง หาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งยาว 6 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร
= ฐาน x สูง
= 6 x 4
= 24 ตารางเซนติเมตร
หรือ หาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานมีเส้นทแยงมุมยาว 12 เซนติเมตรและความยาวเส้น
กิ่งยาว 2 เซนติเมตรและ 2 เซนติเมตร
= 1/2x ความยาวเส้นทแยงมุม x ผลบวกเส้นกิ่ง
= 1/2x 12 x ( 2+2 )
= 24 ตารางเซนติเมตร

=====

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

สูตร การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = ฐาน x สูง หรือ
= 1/2x ผลคูณของเส้นทแยงมุม

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

ตัวอย่าง หาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งยาวด้านละ 5 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร
= ฐาน x สูง
= 5 x 3
= 15 ตารางเซนติเมตร
หรือ หาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งมีเส้นทแยงมุมยาว 5 เซนติเมตรและ 6 เซนติเมตร
= 1/2x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
=1/2 x 5 x 6
= 15 ตารางเซนติเมตร

=====

สี่เหลี่ยมรูปว่าว

สูตร การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว =1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม

สี่เหลี่ยมรูปว่าว

ตัวอย่าง หาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว ซึ่งมีเส้นทแยงมุมยาว 4 และ 6 เซนติเมตร
= 1/2x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
=1/2 x 4 x 6
= 12 ตารางเซนติเมตร

=====

สี่เหลี่ยมคางหมู

สูตร การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
= 1/2x สูง x ผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนาน

สี่เหลี่ยมคางหมู

ตัวอย่าง หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านคู่ขนานยาว 4 และ 5 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร
=1/2 x สูง x ผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนาน
= 1/2x 4 x (4 + 5)
= 18 ตารางเซนติเมตร
=====

สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

สูตร การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
= 1/2x ความยาวของเส้นทแยงมุม x ผลบวกความยาวเส้นกิ่ง

สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

ตัวอย่าง หาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าซึ่งมีเส้นทแยงมุมยาว 12 เซนติเมตร เส้นกิ่ง
ยาว 3 เซนติเมตรและ 4 เซนติเมตร
= 1/2x ความยาวของเส้นทแยงมุม x ผลบวกความยาวเส้นกิ่ง
= 1/2x 12 x ( 3+4 )
= 42 ตารางเซนติเมตร

=====

สูตรการหาพื้นที่วงกลม

สูตรหาพื้นที่วงกลม

สูตรการหาพื้นที่วงกลม

พื้นที่วงกลม      =    p r²

ตัวอย่าง   วงกลมวงหนึ่ง มีรัศมียาว 7 เมตร มีพื้นที่กี่ตารางเมตร

พื้นที่วงกลม  =      p r²
=      22/7 x 7 x 7
=      154   ตารางเมตร
ตอบ    ๑๕๔    ตารางเมตร

*พายมีค่าเท่ากับ 22/7 หรือ 3.14

=====

สูตรการหาปริมาตรทรงลูกบาศก์

สูตรการหาปริมาตรทรงลูกบาศก์    = ด้าน3

สูตรการหาปริมาตรทรงลูกบาศก์

=====

สูตรการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สูตร  = กว้าง x ยาว x สูง

ตัวอย่าง

สูตรการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

=====

สูตรการหาปริมาตรทรงกลม

สูตร = 4/3 x พาย x รัศมี3

ตัวอย่าง

สูตรการหาปริมาตรทรงกลม

*พายมีค่าเท่ากับ 22/7 หรือ 3.14

=====

สูตรการหาปริมาตรทรงกระบอก

สูตรการหาปริมาตรทรงกระบอก

สูตร   =  พาย x รัศมี2 x สูง

ตัวอย่าง

สูตรการหาปริมาตรทรงกระบอก

*พายมีค่าเท่ากับ 22/7 หรือ 3.14

======

สูตรการหาปริมาตรทรงกรวย

1/3 x พาย x รัศมี2 x สูง

สูตรการหาปริมาตรทรงกรวย

*พายมีค่าเท่ากับ 22/7 หรือ 3.14

=====

สูตรการหาปริมาตรปริซึม

ปริซึม คือ ทรงสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งคู่อยู่ในระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็น

สูตรการหาปริมาตรปริซึม

สูตร พื้นที่ผิวของปริซึม = พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่ผิวหน้าตัด
ปริมาตรปริซึม = พื้นที่ฐาน x สูง

เรียบเรียงโดย Jamjung.com

ที่มา

http://www.goonone.com/index.php/2010-06-07-03-09-30/869–12-

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/13431-00/

http://sakon-phangkaew.blogspot.com/2012/01/blog-post.html

https://sites.google.com/site/suwatchaisites/reuxng-tawprakxb/kar-hakhwam-yaw-rx/kar-ha-phunthi-rup-wngklm-1

หัวข้อน่าสนใจ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.