Home » การศึกษา » วันต่อต้านยาเสพติด คําขวัญต่อต้านยาเสพติด พร้อม ตัวอย่างเรียงความ วันต่อต้านยาเสพติด


วันต่อต้านยาเสพติด คําขวัญต่อต้านยาเสพติด พร้อม ตัวอย่างเรียงความ วันต่อต้านยาเสพติด

 1. ประวัติวันต่อต้านยาเสพติด
 2. คําขวัญต่อต้านยาเสพติด
 3. ตัวอย่างเรียงความ วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด คําขวัญต่อต้านยาเสพติด

ตามหัวข้อเลยนะครับ

ประวัติวันต่อต้านยาเสพติด

ในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

โดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดัง กล่าวในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม 2530 ซึ่งประเทศไทยหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั่วโลก ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำเสมอมา ดังนั้น เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนไทยเกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของ คนไทยทั้งชาติ ที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข สำนักงาน ป.ป.ส. จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกัน “สวมเสื้อสีขาว” โดยพร้อมเพรียงกันในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหายาเสพติดมาเป็นเวลาช้านาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งในปี 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่น ที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลังจากนั้นปี 2504 รัฐบาลได้จัดตั้ง “คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ” ใช้ชื่อย่อว่า ปปส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ

ต่อมา ในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่าย เดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2519 ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยก็ได้ดำเนินไปอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ ที่ดีขึ้น พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือเรียกชื่อย่อว่า ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรม กรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันสำนักกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประเทศไทย สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ประเทศมาโดยตลอด ได้นำมติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา

คําขวัญต่อต้านยาเสพติด

 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2548 : ”พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2549 : 60 ปี ทรงครองราชย์ รวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2550 : ”รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2551 : ”รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2552 แนวคิด : ”ทำความดี ตามคำพ่อ” ภายใต้คำขวัญ “รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2553 : ”ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด” - ”Health is the ongoing theme of the world drug campaign.”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2554 : “สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2555 : ”ยาเสพติดครอบงำชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่า ชีวิตของคุณ สังคมของคุณ ต้องไม่มีที่สำหรับยาเสพติด” “Do drugs control your life? Your life. Your community. No place for drugs”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2556 : ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2557 : “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2558 : “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”

ตัวอย่างเรียงความวันต่อต้านยาเสพติด
เรียงความวันต่อต้านยาเสพติดนี้ เขียนโดยนายคณิต เปรมรุ่ง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค (พ.ศ.2552)

ยาเสพติด  คือ  สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าไปแล้วจะให้เกิดผลเสียต่อร่างกายจิตใจของมนุษย์

ใน สังคมไทย ณ ปัจจุบัน ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ ที่เราต้องการการแก้ไขอย่างจริงจังและอย่างจริงใจของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ เหนือสิ่งอื่นใดถ้าท่านเป็นเยาวชนไทยที่เลือกจะต่อต้านมากกว่าที่ท่านจะไป สนใจติดยาเสพติด ขอบอกท่านทันทีว่าท่านเป็นพลังที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาเนื่องจากไม่มี ใครที่จะติดยาเสพติดโดยที่ไม่ยินยอมที่จะเสพ เพราะฉะนั้นคำว่า “ไม่เริ่ม ไม่ต้องเลิก” ท่านจงจำ 5 คำไว้ให้ดี คาถาป้องกันปัญหายาเสพติด

ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่า ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดี ดังนั้นท่านจะต้องหัดปฎิเสธ หัดเจ้าเล่ห์เพทุบาย ในการหลบหลีกเลี่ยงลองยาเสพติดที่เพื่อนรักหรือใครก็ตามนำมาให้หรือชักจูง ท่านด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานา ท่านสามารถที่จะบอกว่าท่านแพ้สิ่งเหล่านั้นอย่างรุนแรง ท่านมีปอดและระบบทางเดินหายใจไม่ดี เสพที่ใด ไอจามทุกที นอนไม่หลับ สารพัดเหตุผลที่ท่านสามารถนำมาพูดกับเพื่อนหรือใครก็ตามที่จะไม่หวังดีต่อ ท่าน ถ้าท่านมีความตั้งใจอยู่เสมอว่า ชั่วชีวิตนี้ท่านจะไม่มีวันติดยาเสพติดเป็นเด็ดขาด

ใน โลกนี้มีสิ่งที่งดงามสนุกสนานอีกมากมาย ที่ท่านสามารถกระทำได้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดการบั่นทอนสุขภาพร่างกายและจิตใจ ท่านทราบดีอยู่แล้วจึงพิษภัยของยาเสพติด เอ๊ะ !! แล้วทำไมเพื่อนหรือใครก็ตามมาชวนท่านเสพยาล่ะ เขาจะมีความหวังดีกับท่านจริง หรือเขามีอะไรซ่อนเร้นอยู่ในใจหรือเปล่า เขาจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ท่านสมควรจะกระทำหรือเปล่า เขาจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ท่านสมควรจะกระทำตามหรือไม่ ท่านจะต้องใช้วิจารณญาณในการคิดทบทวนกับสิ่งเหล่านั้นให้ดี โปรดเชื่อเถิดว่าเสพยาเสพติดไม่นานเกิน 1 ปี หรอกร่างกายของท่านจะตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ การบำบัดรักษาให้เลิกยาเสพติดเป็นไปด้วยความยากลำบากและทุกข์ทรมาน

สรุป ก็คือไม่ควรไปยุ่งกับยาเสพติดอบายมุขใด ๆเป็นอันขาด ตรงกันข้ามควรที่จะชวนกันมาเล่นกีฬา เล่นดนตรี ร้องรำทำเพลง วาดรูปเพื่อหาความสนุกสนาน และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย ที่จะนำความสุขมาสู่ท่านและผู้อื่น ท่าจะต้องรักตังเอง รักครอบครัว และไม่ทำให้ครอบครัวต้องผิดหวังเสียใจกับการกระทำของท่านเด็ดขาด โดยเริ่มจากการไม่ไปอยากรู้ อยากทดลองเสพยา และที่สำคัญครอบครัวจะต้องให้ความรักความอบอุ่นกับสมาชิกทุกคนอย่างจริงจัง และเท่ากัน หันมาช่วยกันสอดช่องดูแลซึ่งกันและกันให้ดีที่สุด แค่นี้ปัญหาเรื่องยาเสพติดก็อาจจะหมดไปในสังคมไทย

ตัวอย่างเรียงความวันต่อต้านยาเสพติด

เรียง ความวันต่อต้านยาเสพติดนี้ เขียนโดย ด.ญ.สิริธร แก้วมณี นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลวชิร (พ.ศ.2552) รางวัลรองอันดับ 3 โครงการต่อต้านยาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น ทำให้สังคมวุ่นวายเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการ ขู่ ฆ่า ชิงทรัพย์ ปล้น ขโมย ล้วนเกิดสาเหตุมาจากยาเสพติดทั้งสิ้น

ยาเสพติด เป็นสารที่เราเสพเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายเราทรุดโทรม เกิดอาการอยากเสพอีก เมื่อเงินไม่พอที่จะซื้อยาเสพอีก จึงเกิดการลักขโมย ฆ่าชิงทรัพย์ ฯลฯ เพื่อที่จะนำไปซื้อยาเสพติด ยาเสพติดมี 4 ประเภท คือ กระตุ้นประสาท กดประสาท หลอนประสาท และออกฤทธิ์ผสมผสาน ซึ่งแต่ละประเภท ล้วนให้โทษแต่ร่างกายทั้งสิ้น เช่น เมื่อเสพไปแล้วทำให้ร่างกายทรุดโทรม อ่อนแอ ผู้เสพจะมีอาการ กลัว วิตกกังวล เกิดภาพหลอน และชอบทำร้ายร่างกายตนเอง เป็นต้น เมื่อมีโทษของยาเสพติดไปแล้วเรามาดูวิธีการป้องกัน บ้างดีกว่า

1. ไม่รับของจากคนแปลกหน้า เพราะในนั้นอาจมีสารเสพติดปนอยู่ได้
2. เมื่อปัญหาควรปรึกษา ผู้ปกครองและคุณครู ไม่ควรพึ่งยาเสพติดเพราะมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
3. หากิจกรรมทำในเวลาว่าง เช่น เล่นดนตรี เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ทำงานบ้าน วาดรูป ระบายสี เพื่อที่จะได้ไม่เครียด
4. ไม่เชื่อในคำยุยงของเพื่อน ๆ ที่ให้ลองเสพยาเสพติด เพราะมันทำให้ร่างกายอ่อนแอ
5. ไม่เชื่อในเรื่องที่ผิด ๆ ที่ว่า เมื่อเสพยาเสพติดไปแล้วจะทำให้ทำงานมากขึ้น ซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะมันทำให้ร่างกายทรุดโทรม เป็นต้น เราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ว่าเราจะอยู่ในช่วงวัยรุ่น ที่เป็นวัยคึกคะนอง อยากรู้อยากลองก็ตามยาเสพติด มีแต่ให้โทษต่อร่างกายของเราทั้งนั้น จึงควรที่จะรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ถ้าเราเลือกที่จะเสพยาเสพติดเพื่อเป็นวีแก้ปัญหาในชีวิต บอกได้เลยว่าคุณเลือกเดินทางในทางที่ผิดแต่เราก็ควรที่จะให้โอกาสคนเหล่า นั้น เพราะพวกเขาทั้งหลายเป็นอนาคตของชาติไม่ใช่ว่าชีวิตจะมายึดติดกับยาเสพติด เพียงอย่างเดียว

เราได้รู้ถึงโทษของยาเสพติดแล้วว่ามันทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอลงไปเรื่อย ๆ และอาจตายได้ในที่สุด จึงอยากให้ทุกคน ลด ละ เลิก ยาเสพติดทุกประเภท ประเทศของเราจะได้ไม่มีความวุ่นวายอีกต่อไป ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อที่จะทำให้ในหลวงของเรามีความสุข ที่ประชาชนชาวไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด “รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้าน ยาเสพติด”

ตัวอย่างเรียงความวันต่อต้านยาเสพติด

เรียงความวันต่อต้านยาเสพติดนี้ เขียนโดย ด.ญ.นันทวัน  ม่วงดี นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนอนุบาลวชิร (พ.ศ.2552)

ยาเสพติดเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีอันตรายต่อชีวิตเป็นอย่างมาก ทั้งทำลายตนเอง ทำลายศาสนา และรวมไปถึงทำลายชาติบ้านเมืองให้ตกต่ำ

โทษของยาเสพติด ซึ่งรู้กันอยู่ว่าไม่ดีต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามหากขึ้นชื่อว่าเป็น สารเสพติดก็ไม่ดีทั้งนั้นสิ่งที่เป็นสารเสพติดนั้นมีมากมายนัก ซึ่งที่เราพอรู้จักกันก็เป็นพวก บุหรี่ ยาบ้า ยาม้า ฝิ่น กัญชา เป็นต้น ซึ่งสารพวกนี้จะเข้าไปกระตุ้นเซลล์ประสาท บางชนิดก็ทำให้ประสิทธิภาพสมองน้อยลง เช่น เสียสติ บางครั้ง เราก็มักจะพบเห็นผู้เสียสติจาการเสพสิ่งเสพติดพวกนี้ คือการไปทำร้ายผู้อื่น จึงก่อเกิดเป็นอาชญากรฆ่าคนก็เป็นได้

คน เท่คือคนติดยา  ดิฉันว่าคำ ๆ นี้ ดูไม่ดีเสียเลย คนติดยาจะเท่ได้อย่างไร นี่คือความคิดของฉัน และต่อไปนี้ ดิฉันจะเล่าเรื่องของคนติดยาให้ฟัง เรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่ชายคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับฉันตอนแรกพี่ ชายคนนี้เป็นคนดีมาก คอยช่วยแม่ปิ้งไก่ขายทุกวันหลังเลิกเรียน สำหรับฉันพี่ชายคนนี้ช่างน่าชื่นชมนักแต่จากนั้นไม่นาน พอพี่ชายคนนั้นเริ่มเรียนชั้นสูง ๆ เข้า การมีเพื่อนคบเพื่อนก็ต้องขึ้น มีทั้งเพื่อนดีและเพื่อนที่ไม่ดีคละเคล้ากันไปภายในสังคม แล้วแต่ว่าใครโชคดีก็มีเพื่อนดี ใครโชคร้ายก็เจอเพื่อนไม่ดี พี่ชายคนนี้อาจเป็นคนโชคร้ายเลยเจอเพื่อนที่ไม่ดีเข้าพอคบไปนานเข้า เพื่อนของพี่ชายคนนั้นก็เริ่มชักชวนพี่ชายไปในทางที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็น สูบบุหรี่ กินเหล้า ทำให้พี่ชายคนนั้นกลายเป็นเด็กไม่ดีไปแล้ว

แรก ๆ พี่ชายคนนี้ก็เริ่มจากการติดบุหรี่ก่อน หลัง ๆ มาเริ่มติดเหล้า และหนักที่สุดคงเป็นการติดยาบ้าถึงขั้นต้องลักขโมยของคนอื่นไปจำนำและเอา เงินไปซื้อยามากิน เพราะแม่ไม่ให้เงิน ฉันรู้สึกมีความสงสารแม่ของพี่ชายคนนั้น แม่ของพี่ชายคนนั้นจะต้องเสียใจมาก แน่ ๆ ใจของท่านคงสลายไปหมดแล้วเมื่อลูกชายของตนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกับลูกชายของ ตนซึ่งเฝ้าเลี้ยงดูทะนุถนอมมาเป็นอย่างดีตั้งแต่เกิด หาเงินส่งลูกเรียนหวังว่าวันข้างหน้าลูกจะมีงานดี ๆ ทำสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่มีแม่อยู่แล้ว แต่มันกลับไม่เป็นอย่างที่คิด เพราะไอ้ยาบ้า ๆ นี้ ทำให้ทุกคนต้องตายทั้งเป็น

ขยะสังคม ยานี้ทำให้หลายคนเกลียดซึ่งเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วผู้ที่เสพได้ชื่อว่าเป็น ขยะสังคม เพราะนอกจากจะไม่ทำให้ประเทศเจริญแล้วยังทำให้แผ่นดินตกต่ำเข้าไปอีก แม้จะรู้ว่ามันอันตรายแต่คนบ้างคนก็ยังคิดยากลองมัน

ตัวอย่างเรียงความวันต่อต้านยาเสพติด

เรียง ความวันต่อต้านยาเสพติดนี้ เขียนโดย ด.ญ.ไพลิน ทิพย์กองลาศ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลวชิร (พ.ศ.2552) รางวัลรองอันดับ 2 โครงการต่อต้านยาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน

ยาเสพติดเป็นสิ่งที่เกิดโทษได้มากมาย เป็นสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา บางครั้งมันอาจจะมีโทษต่อตัวเรา ครอบครัวเรา สังคมเรา ประเทศชาติ ยาเสพติดจึงเป็นโทษในทุก ๆ ด้าน และไม่ให้ประโยชน์ใด ๆ อีกด้วย

ยาเสพติด หมายถึง สารที่ได้จากธรรมชาติ การสังเคราะห์ ยาเสพติดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทกดประสาท ประเภทหลอนประสาท ประเภทกระตุ้นประสาท และประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด ๆ ก็ตาม ล้วนมีโทษทั้งหมดทั้งสิ้น เหตุผลที่ผู้เสพติดตัดสินใจเสพนั้น อาจมีหลายสาเหตุ เช่น  มีปัญหา ถูกชักชวน อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อยากเป็นที่ยอมรับ และอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำงานได้มากขึ้น หรือคิดว่าเป็นยาชูกำลัง เมื่อผู้เสพเสพเข้าไปแล้วจะทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม และยังเสียทรัพย์สิน แล้วยังทำให้สุขภาพจิตใจเสื่อมโทรมอีกด้วยผู้เสพบางคนจะยอมลงทุน เพื่อนำเงินมาซื้อยาเสพติด เช่น ยอมเอาตัวเข้าแลก ไปขโมยของ ฉก ชิง วิ่งราว และอีกหลาย ๆ วิธี เพื่อนำเงินมาซื้อยาเสพติด แล้วยังเป็นปัญหาของสังคมอีกด้วย

บางครั้งเราอาจทำในสิ่งที่ไม่รู้ตัว เช่น ทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิด หรือ ทำความเดือดร้อนให้คนอื่น ๆ ด้วย ในหมู่บ้านหรือชุมชนนอกตัวเมืองจะเรียกยาเสพติดหรือสารเสพติด เช่น สุรา เหล้า เครื่องดื่มผสมแอลกฮฮอล์ ว่า “น้ำเปลี่ยนนิสัย” และเรียกยาเสพติดว่า “ยาเปลี่ยนนิสัย” ซึ่งเคยมีข่าวลงหน้าหนังสือพิมพ์ว่า ”พ่อกินเหล้า แล้วฆ่าลูก” ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุก ๆ วัน เพราะคนปัจจุบัน หรือ หนุ่มสาวสมัยนี้ คิดว่ายาเสพติด ทำให้ลืมเรื่องทุกข์ไปได้ แต่สุดท้ายผลของยาเสพติดก็ย้อนมาทำร้ายร่างกายได้อีกเช่นกัน เรามักจะพบว่าพ่อแม่ในปัจจุบัน สนใจในเรื่องการก่อร่างสร้างตัว มากกว่าจะสนใจลูกตัวเอง จนบ้างทีลูก ๆ คิดว่าพ่อแม่ไม่ได้รักเรา

แต่เงินต่างหากที่พ่อแม่จะไขว่คว้ามัน และปล่อยลูกให้ลอยไปกับลม ถึงมีเพื่อนเท่านั้นที่เข้าใจจนบางครั้งลูก ๆ ก็ยอมทำตามที่เพื่อนบอก แม้จะบอกให้ค้ายาเสพติด เสพยาเสพติด หรือทำอะไรก็ตาม บางครั้งพ่อแม่บางท่าน อาจจะไม่รู้ว่า ลูกเขาเป็นอะไรหรือลูกเขาหายไปไหน แต่บางท่านก็ไม่สนใจเลยแม้แต่น้อย และพ่อแม่บางคนอาจจะให้อยู่กับปู่ย่า ตายาย ป้าลุง หรือคนอื่น ๆ ทำให้ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ จึงมักพบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ที่เสพยาเสพติด มักจะมีปัญหามาจากทางบ้าน ครอบครัว หรือเพราะจากฐานะที่ยากจน

ดัง นั้นเราจะเห็นได้ว่ายาเสพติดมีอิทธิพลต่อสังคมไทย เป็นหน้าที่ของประชนทุกคน เราควรจะช่วยกันแก้ปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับยาเสพติด แต่ประชาชนคนทั่วไป ไม่มีอำนาจที่จะไปทำอะไรได้มากมายนัก เราจึงทำได้แต่พร่ำเตือน พร่ำสอน และรณรงค์ให้ลูกหลานรู้จักคิด และไม่คิดที่จะเสพยาเสพติดเลย เราทุกคนต่างรู้ว่ายาเสพติดเป็นอันตรายดังคำขวัญที่ว่า ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม

ตัวอย่างเรียงความวันต่อต้านยาเสพติด

เรียง ความวันต่อต้านยาเสพติดนี้ เขียนโดย ด.ญ.รัตน์ตะวัน ใจทน นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร (พ.ศ.2552) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการต่อต้านยาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน

“พิษภัยร้ายคือยา         ที่เข้ามาใกล้ตัวเรา
ใครเสพก็มัวเมา           ความทุกข์เศร้าถึงครอบครัว
คนเสพอาจถึงตาย        เพราะคนขายมุ่งคิดชั่ว
โง่เขลาแสนเมามัว         เห็นแก่ตัวสุขสบาย
บ้านเมืองจะวิบัติ           ต้องกำจัดให้สูญหาย
ขอเพื่อนทั้งหญิงชาย      จงห่างไกลภัยร้ายเอย”

ถ้าพูดถึงยาเสพติดทำให้ข้าพเจ้านึกถึงคำว่า “ยาบ้า” ซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวมาก แต่ข้าพเจ้าเองยังไม่รู้เลยว่ายาบ้าเป็นหน้าตาอย่างไร ทำไมคนถึงชอบลอง ยาเสพติดมีหลายชนิด เช่น เหล้า บุหรี่ มอร์ฟีน กัญชา ฝิ่น สารระเหย เฮโรอิน ยาบ้า ยาอี และยังมีอีกมากแล้วแต่จะเรียก ทุกอย่างล้วนอันตรายถึงแก่ชีวิตทั้งสิ้น แต่เราก็ยังมองว่าเป็นของน่าลอง เท่ เก๋ ไม่รู้คิดได้อย่างไรคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้

แต่ก่อนยาเสพติดจะติดเฉพาะคนที่มีปัญหาและวัยรุ่นที่มีปัญหาครอบครัวเท่า นั้น เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วติดทั้งคนรวย คนจน คนมีปัญหา คนไม่มีปัญหา ทั้งเด็กและวัยรุ่น ไม่เลือกเพศและวัย รู้ทุกคนว่ายาเสพติดมีพิษร้ายอันตรายแค่ไหน แต่ก็ชอบสร้างปัญหาให้กับสังคม บางครอบครัวมีปัญหาจริง ๆ สิ่งแวดล้อมก็มีส่วนทำให้ปัญหาอย่างผิด ๆ ได้

ผู้ใหญ่ ควรเป็นตัวอย่างที่ดี ต้องใส่ใจและให้เวลากับลูกมากขึ้น ความรักความอบอุ่นในครอบครัวทำให้เด็กมีความสุข ไม่จำเป็นต้องไปหาความสุขสนุกสนานนอกบ้าน ให้เขามีอิสระทางความคิด  และการกระทำที่อยู่ในสายตาดีกว่านอกบ้านเพราะเพื่อนมีส่วนที่นะนำชักชวน  ในทางที่ผิดมากว่า  ปัจจุบันเด็ก ๆ โดยเฉพาะวันรุ่น ติดยากันมาก เพราะอยากลอง อยากรู้ เป็นแฟชั่นดูมันเท่ เก๋ แสดงถึงความเป็นแมน… เก่งสง่างาม อะไรแบบนั้น ไม่แคร์ต่อสายตาคนอื่นที่เขามองเพราะตำหนิ ผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดต้องแนะนำปรับความคิดของเขาให้มาใส่ใจสุขภาพของตัวเอง อย่าเป็นทาสยาเสพติดเด็ดขาด…

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน  ของทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อต้านยาเสพติดดีมาก ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แสดงความสามารถได้เต็ม ที่ ไม่ว่าจะเป็นการเต้นรำ ร้องเพลง หรือกิจกรรมที่เราชอบดีกว่าว่างแต่ไม่รู้จะทำอะไรเลยเข้าหาสิ่งเสพติดเป็น ภัยกับตัวเอง…

พวกเราผู้รักดีทั้งหลายมาเถิด…ช่วยกันต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดอย่าให้เข้า ใกล้เรา “ต้องไม่ลอง ไม่อยากรู้ ไม่อยากดู ไม่อยากเห็น ระงับจิตใจ ใครไม่หวังดี หลีกหนีไปให้ไกล” 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอเชิญชวนพวกเราต่อต้านยาเสพติดให้หมดไปจากโลกนี้ให้ได้

ที่มา

http://education.kapook.com

https://www.gotoknow.org

http://www.mcp.ac.th

หัวข้อน่าสนใจ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.