Home » การศึกษา » คํานํารายงาน ตัวอย่างการเขียนคำนำ


คํานํารายงาน ตัวอย่างการเขียนคำนำ

คํานํารายงาน คืออะไร ก่อนอื่น น้องๆต้องทราบก่อนนะครับว่า 9y;vpjk’8eoe คำคืออะไร คำนำ คือคำพูดให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องที่เราจะเล่าหรือเขียน ให้เขาฟังหรืออ่าน เช่นพูดกับเพื่อนว่า ‘เมื่อวานฝนตกหนักเหลือเกิน ไปไหนไม่ได้ ฉันเลยอยู่กับบ้านสองคนกับพี่ชาย เขาสอนให้เล่นหมากรุก สนุกดีจังไม่เคยรู้มาก่อนว่าการเล่นหมากรุกนั้นมีกลยุทธมากมายถึงขนาดนั้น’ ประโยคขี้นต้น ที่พูดว่าฝนตกไปไหนไม่ได้ จะเรียกว่าเป็นคำนำก็ได้ ให้คนฟังรู้ว่า ทำไมพี่ชายถึงสอนหมากรุกให้

การเขียนคำนำรายงานที่ดีต้องทำอย่างไร

การเขียนคำนำรายงานที่ดีต้องให้กระชับและได้ใจความครับ บอกถึงที่มาที่ไป เนื้อหาและความสำคัญ ประโยชน์ที่จะได้รับ ความยาวอย่าให้เกิน 1 หน้ากระดาษ

สิ่งที่ต้องเลี่ยงไม่ควรนำมามาเขียนในคำนำคือ

1. อย่าเอาประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมาเป็นคำนำ
2. อย่าอธิบายฟุ้งซ่านจนไม่มีจุดหมายของเรื่อง
3. อย่าขึ้น คำนำด้วยคำบอกเล่าอันเกินควร

ตัวอย่างการเขียนคำนำ

ตัวอย่างคำนำ

คำนำ
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ท ๕๐๔ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการศึกษาความรู้ที่ได้จากเรื่องลิลิตะเลงพ่าย  ซึ่งรายงานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้จากตำราพิชัยสงคราม การจัดทัพ การตั้งทัพ การเคลื่อนทัพ กลศึกต่าง ๆ โหราศาสตร์ในการทำสงคราม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อันแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการรบของพระองค์ เพื่อสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้จัดทำได้เลือก หัวข้อนี้ในการทำรายงาน เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ รวมถึงเป็นการเทิดพระเกียรติวีรกษัตริย์ไทย และ ความฉลาดของบรรพบุรุษ ผู้จัดทำจะต้องขอขอบคุณ อ.พิทักษ์ อาจริยวัฒนกุล ผู้ให้ความรู้ และแนวทางการศึกษา  เพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน

นายแจ่มจัง  ดังดีดังเด่น

ตัวอย่างคำนำ
คำนำ
ศิลปะการบริหารเวลาเป็นการเสนอแนวคิดใหม่ในการจัดการกับเวลาเพื่อให้ได้งานมากอย่างมีประสิทธิภาพแต่ใช้เวลาจะได้เวลาอย่างพอเหมาะหรือน้อยกว่าแน่นอนคนเราทุกคนย่อมมีเวลาวันละ24ชั่วโมงเท่ากันหมดแต่สำหรับผู้ที่มีศิลปะในการบริหารเวลาจะได้งานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า มีเวลาคิดสิ่งใหม่มากกว่ามีเวลาพักผ่อนมากกว่าและมีเวลาเป็นของตนเองมากกว่าคนที่ยังไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับเวลาของตนเอง

สาเหตุที่เลือกอ่านเรื่องนี้เพราะว่าสามารถนำข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จะทำให้เราใช้เวลาที่เรามีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับ ภาิษิตที่ว่า  Time and tide wait for no man สายน้ำไม่คอยท่า วันเวลาไม่คอยใคร
น.ส.แจ่มจัง น่ารักมากมาย

ตัวอย่างคำนำ

คำนำ
จากการวิเคราะห์ปัญหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่4/2 มีนักเรียนที่มีพัฒนาด้านการเขียนเรียงความต่ำ ดังนั้นในปี
การศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 2 ผู้วิจัยจึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและใช้กิจกรรมฝึกทักษะแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษาโดยมุ่งหวังว่าจะส่งผลให้นักเรียนมีระดับผลการเรียนที่ดีขึ้น
ในการทำวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนของกลุ่มวิชาภาษาไทยและผู้สนใจทั่วไป
ผู้วิจัย
(นางเขมิกา ภิรมย์ไกรภักดิ์)

ที่มา ตัวอย่างคำนำ

http://www.jamjung.com/edu/คํานํารายงาน.html

หัวข้อน่าสนใจ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.