Home » วันสำคัญ » คํากล่าวถวายพระพรวันพ่อ ภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย


คํากล่าวถวายพระพรวันพ่อ ภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย

คํากล่าวถวายพระพรวันพ่อ ตังอย่างเหลา่นี้รวบรวมจากอินเตอร์เน็ตครับ

คํากล่าวถวายพระพรวันพ่อ

คำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 /12/49
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
นางศรีสกุล กฤษณจินดา ครูใหญ่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ในนามของคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และลูกจ้างประจำโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ขอประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช
น้อมเศียรศิรวาทบาทบงสุ์ องค์จักรีภูมินทร์ถิ่นสยาม
ทรงวิริยะอุสาหะพยายาม บำบัดความยากไร้ให้ปวงชน
หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ย่างพระบาทก้าวไปหมายเกิดผล
ดำริสร้างทางชีวิตประสิทธิ์ดล เสริมมรรคผลทั่วทุกถิ่นแผ่นดินทอง
ทรงชี้นำการทำกินใช้สินทรัพย์ ไม่ตกอับรู้พอเพียงเลี้ยงปากท้อง
ใช้ชีวิตคู่หลักธรรมตามครรลอง ชีวิตครองความสุขพ้นทุกข์ภัย
ทรงเป็นยอดนักปกครองที่เชี่ยวชาญ ธ ประสานการณ์วิกฤตวินิจฉัย
ธ ทรงเป็นบิตุรงค์ที่เกรียงไกร สอนลูกให้รู้รักสามัคคี
ทรงเป็นยอดอัครศิลปิน วรรณศิลป์ ปรีชาเลิศ บรรเจิดศรี
“พระมหาชนก” แขวงหลักธรรมนำชีวี สอนให้มีวิริยะพยายาม
หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ประชาชาติทั้งประเทศทุกเขตขาม
ภาคภูมิใจในจริยวัตรที่งดงาม จารึกนามเทิดไท้ในราชันย์
เหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า
ล้นกระหม่อม จึงพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นราชสักการะ ในวโรกาส
อันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวาระนี้
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระสยามเทวาธิราช เทวาภินิหารทั้งปวง
ได้โปรดอภิบาล ดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิภัยพิบัติ ขอจงทรงพระเจริญถึงพร้อม
ด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และลูกจ้างประจำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
ประพันธ์โดย คุณครูอัจฉราวรรณ สังข์วงษ์ ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ

ที่มา

http://www.swp.in.th/thai/newsletter/kINGSPEECH.htm

คำถวายพระพรวันพ่อ

คำถวายพระพรวันพ่อ

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

=====

คําถวายพระพรวันพ่อ ภาษาอังกฤษ

=====

Long Live His Majesty The King.
(ขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญด้วยพระชนมายุยิ่งยืนนานเทอญ)

Loyal greetings to His Majesty The King on the occasion of his Birthday.
(ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์)

On this Royal Birthday Anniversary Udomsri and my home wish His Majesty The King good health and happiness.
(เนื่อง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ชื่อผู้ถวายพระพร) ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอจงทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญเทอญ)

A Happy Birthday to His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great.
(ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ขอจงทรงพระเกษมสำราญ เทอญ)

ข้า พระพุทธเจ้าได้คัดลอกคำอวยจากหนังสือ “สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ของอาจารย์ลำดวน จาดใจดี ซึ่งมีคำถวายพระพรองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ 21 ข้อความ ข้าพระพุทธเจ้าคัดลอกมา 12 ข้อความ ดังนี้

Wishing His Majesty The King excellent health and happiness.
(ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอจงทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และจงทรงพระเกษมสำราญเทอญ)

On the occasion of His Majesty The King’s birthday, we extend to His Majesty our most loyal greetings.
(เนื่อง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความจงรักภักดีอย่างสูงสุดมายังพระองค์)

Wishing His Majesty The King many years of happiness.
(ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอจงทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลนาน เทอญ)

Udomsri and my home join with the people of Thailand in humbly extending warm wishes to His Majesty The King on the occasion of his birthday. May he continue to reign over his people in health and happiness.
(ชื่อผู้ ถวายพระพร) ร่วมกับพสกนิกาชาวไทยขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ขอพระองค์จงทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และจงทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลนาน เทอญ)

Wishing His Majesty The King excellent health and happiness on the glorious occasion of his Royal Birthday.
(ขอ น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์จงทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และจงทรงพรเกษมสำราญ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามิ่งมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์)

In celebration of his Royal Birthday we extend our most loyal greetings to His Majesty The King.
(เนื่องในวโรกาสฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอแสดงความจงรักภักดีมายังองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

Wishing His Majesty The King a very happy birthday.
(ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์จงทรงพระเกษมสำราญยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ)

On the auspicious occasion of His Majesty The King’s birthday, we humbly wish His Majesty good health and happiness.
(เนื่อง ในวโรกาสอันเป็นมหามิ่งมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ขอให้พระองค์จบทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และจงทรงพระเกษมสำราญ เทอญ) ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ที่มา >>> http://www.changdee.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&Category=changdeecom&thispage=1&anspage=11&No=317167

รวบรวมบทความ กลอน วันพ่อ

หัวข้อน่าสนใจ

7 Responses to " คํากล่าวถวายพระพรวันพ่อ ภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย "

 1. อยากบอกพ่อว่ารัก

  แต่ก้อไม่ได้บอกค่ะ

  เพราะว่าพ่อกะหนู

  อยู่ไกลกัน

  มากที่หัวใจจะยื้อ

  ถึง

  รักพ่อมาก

  จากลูกที่พ่อรัก

 2. มีคำว่ารักที่จะบอกพ่อ
  แต่ก้อไม่กล้าบอก
  เพราะพ่อมีภรรยาคนใหม่
  ก็กลัวภรรยาคนนั้นว่า
  เอาอยากให้พ่อรู้ว่าหนูรักพ่อมากๆคะ
  จาก…..ลูกที่แสนจะรักพ่อคนนี้

 3. mika says:

  บอกรักพ่อไปแล้วค่ะ อืมแต่ หนูเรียนโรงเรียนศรีวิทยาปากนำ้ค่ะ

 4. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทย ตลอดไป

 5. tomka d says:

  ทำดีจงอย่าท้อ ทำดีต่อเพื่อพ่อของเรา

 6. ข้าพเจ้าจะทำดีแก่พ่อ จะรับใช้พ่อ รักพ่อ ทำทุกอย่างเพื่อพ่อ

 7. เทิดมาตุภูมิ says:

  พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.