Home » งานใหม่ » กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมัครงาน พนักงานราชการ รวม 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมัครงาน พนักงานราชการ รวม 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมัครงาน เพื่อนๆคนไหนที่สนใจติดตามข่าวได้ครับ รายละเอียดตามด้านล่างเลยครับ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง แวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รวม 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา (8-16 ก.ค.53)

ตำแหน่งที่รับสมัคมมีจำนวน 7 สายงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  รวม 24 อัตรา

1. กลุ่มงานบริการ

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   จำนวน 2 อัตรา

2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม           จำนวน 17 อัตรา

- ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่                จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี          จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        จำนวน 1 อัตรา

1.3 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์         จำนวน 1 อัตรา

อ่าน รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.deqp.go.th/upload/news/7428/News_Jobfile53.pdf

การ รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพฯ ชั้น 2 หน้าห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. – 11.30 น.และ 13.00 น. – 15.30 น. ในวันราชการโดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครวุฒิปริญญาตรีและ ปริญญาโท ตำแหน่งละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ตำแหน่งละ 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับ สมัครและหนังสือรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย หรือสำเนาปริญญาบัตร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้อง สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ -นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อ กำกับไว้ด้วย

เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการ เลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถว้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรอัน มีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้ นั้น และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
www.deqp.go.th

ราย ละเอียดเพิ่มเติม
www.deqp.go.th
http://www.deqp.go.th/upload/news/7428/News_Jobfile53.pdf

หัวข้อน่าสนใจ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.