Home » งานใหม่ » กฎหมาย วันหยุดประเพณี


กฎหมาย วันหยุดประเพณี

กฎหมาย วันหยุดประเพณี คิดว่าเพื่อนๆ คนทำงานควรรู้ไว้ครับผม เลยเอามาฝากครับ วันหยุดตามประเพณี อย่างน้อยปีละ 13 วัน (รวมวันแรงงานแห่งชาติแล้ว) โดยได้รับค่าจ้าง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดวันหยุดประเพณี
นายจ้างจะต้องกำหนดโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้
เป็นวันหยุดราชการประจำ ปี  ได้แก่ วันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  วันจักรี  วันฉัตรมงคล   วันปิยมหาราช หรือวันสำคัญอื่นๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่  วันสงกรานต์ วันพืชมงคล  วันรัฐธรรมนูญ   วันสิ้นปี
เป็นวันหยุดเกี่ยวกับ ทางศาสนาได้แก่ วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา
เป็นวันหยุดตามขนบ ธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น เช่น วันตรุษจีน วันสารทจีน  ทำบุญเดือนสิบของชาวภาคใต้  เป็นต้น
กรณีที่วันหยุดประเพณีใดตรงกับ วันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้าง  ให้ลูกจ้างหยุดชดเชยวันหยุดประเพณีในวันทำงานถัดไป
กรณีที่นายจ้างจะเปลี่ยนวัน หยุดประเพณีไปหยุดวันอื่นหลังจากที่ได้ประกาศกำหนดวันหยุดประเพณีแล้ว  นายจ้างจะจ่ายค่าทำงานในวันหยุดแทนการหยุดนั้น หรือจะให้ลูกจ้างไปหยุดในวันอื่นแทนวันหยุดประเพณีนั้นได้โดยจะต้องตกลง ยินยอมกับลูกจ้างก่อน  เฉพาะงานที่มีลักษณะและสภาพของงานตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงเท่านั้น
งานที่นายจ้างไม่อาจ ให้ลูกจ้างหยุดในวันหยุดประเพณีได้
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 ได้กำหนดงานที่มีลักษณะและสภาพที่นายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดในวันหยุด ประเพณีได้ นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันไปหยุดวันอื่นแทนวันหยุดประเพณีนั้น หรือจ่ายค่าทำงานในวันหยุดแทนการหยุดก็ได้   ได้แก่
งานกิจการโรงแรม  ร้านมหรสพ  ร้านขายอาหาร  ร้านขายเครื่องดื่ม  สโมสร  สมาคมสถานพยาบาล และสถานบริการการท่องเที่ยว
งานในป่า  งานในที่ทุรกันดาร  งานขนส่ง  และงานที่มีสภาพและลักษณะของงานต้องทำติดต่อกันไป  ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน
กรณีวันหยุดประเพณี ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้าง
ให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันหยุดตาม ประเพณีนั้นในวันทำงานถัดไปอีกวันหนึ่ง โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากนายจ้างก่อน เพราะลูกจ้างได้หยุดชดเชยโดยหยุดชดเชยโดยผลของกฎหมาย (มาตรา 29 วรรคสาม)   ลูกจ้าง หมายถึงทุกประเภท รวมทั้งลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับงานบ้าน
ที่มา
http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?page=sub&category=110&id=11002

หัวข้อน่าสนใจ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.